Uranium Supporting Cooperation With High Schools | Politechnika Gdańska

Uranium Supporting Cooperation With High Schools

Uranium

Program Uranium Supporting Cooperation With High Schools stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.3. (Doskonalenie systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów). Celem Programu jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniającymi najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są granty dla pracowników PG koordynujących współpracę uczelni z wybraną szkołą średnią.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Wysokość grantu w programie URANIUM wynosi maksymalnie 30 000 zł, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Załącznikiem do wniosku jest deklaracja woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej w formie projektu umowy o współpracy.

Regulamin programu URANIUM, wzór wniosku o przyznanie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu stanowią załączniki do Zarządzenia Rektora PG nr 77/2020 z 26 listopada 2020 r.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenie dla kierownika grantu, wypłacane w postaci dodatku dydaktycznego do wynagrodzenia zasadniczego;
  • koszty realizacji przez przedstawicieli PG przedsięwzięć w ramach współpracy ze szkołą średnią.

Jak aplikować?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym.
  • Nabór wniosków w kolejnej edycji zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada 2021 r.
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.