Argentum Triggering Research Grants | Politechnika Gdańska

Treść strony

Argentum Triggering Research Grants

Argentum kolor

Program Argentum Triggering Research Grants stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.3. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z  działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Grant w ramach Programu może także zostać przyznany na realizację badań prowadzonych na PG przez beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama. W takim przypadku Wnioskodawcą jest opiekun beneficjenta programu NAWA, który zostaje kierownikiem projektu.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z intrukcją przygotowania wniosku - trwa nabór w trybie ciągłym dla beneficjentów programu NAWA im. Ulama. 

Budżet oraz warunki finansowania projektu

  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 150 000 zł , a w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama – 100 000 zł.
  • Okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące, a dla beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama okres realizacji może wynosić od 6  do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia kierownika i wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do 3 000 zł brutto/miesięcznie;
  • koszty zakupu sprzętu oraz materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
  • koszty zakupu aparatury badawczej niezbędnej dla realizacji badań;
  • koszty upowszechniania wyników;
  • koszty usług obcych niezbędnych do realizacji badań, w tym prac, za których wykonanie płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, rachunku lub noty obciążeniowej.

Jak aplikować i jak będą oceniane wnioski?

  • Nabór w programie będzie trwał  od 15 listopada do 31 grudnia 2023 r.
  • Beneficjenci Programu NAWA mogą składać wnioski w trybie ciągłym zgodnie z regulaminem programu ARGENTUM
  • Każdy wniosek oceniany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, a następnie przez Komisje Oceniające powołane przez Koordynatorów poszczególnych Centrów POB, które sporządzą listy rankingowe wniosków. 

English version