American Chemical Society (ACS)


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | chemia
DOSTĘP | https://pubs.acs.org/

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte Central Science i Omega oraz pozostałe 59 czasopism hybrydowych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 300 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. (uwaga: zgodnie z zasadami doprecyzowanymi 21.08.2020 r. decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana często w artykułach jako “Revised”, a jeśli ta data nie jest podana, decyduje data “Published online”) i pula ta będzie odnawiana w kolejnych latach. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji, ale jej wielkość powinna zaspokoić całe roczne zapotrzebowanie. W szczególności do programu mogą być włączone artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które za zgodą autorów zostaną przekształcone na model otwarty (“retroaktywacja”). ICM otrzymał z ACS listę takich artykułów i będzie kontaktował się z ich autorami w sierpniu 2020 r. Autorzy mogą także sami zgłaszać swoje artykuły do retroaktywacji na adres wbn@icm.edu.pl.

Autorzy, którzy dopiero wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji system ACS automatycznie rozpozna na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu. ICM otrzymuje wtedy zapytanie od ACS o włączenie artykułu do programu. ICM sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz wysyła emailem zapytanie do autora, czy jest on zainteresowany publikacją w ramach programu. Procedura ta działa już od 1 lipca 2020 r. i obejmuje artykuły zaakceptowane od 25 czerwca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Aktualne wykorzystanie puli artykułów można sprawdzić na stronie WBN

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki