Wprowadzenie przez NCN polityki otwartego dostępu

Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br. 

Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych, spójna polityka Narodowego Centrum Nauki w ramach tzw. Otwartej Nauki (Open Science) zmierzająca do transparentnego przedstawiania rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.

Decyzja o wprowadzeniu otwartości w publikacjach naukowych w projektach NCN wpisuje się w Plan S, którego sygnatariuszem jest Centrum. Podstawowe założenia Planu S dotyczą dążenia do pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Więcej informacji na temat założeń Planu S można znaleźć na tej stronie oraz w pliku Ścieżki publikacyjne zgodne z Planem S.

 

Źródło: witryna internetowa Narodowego Centrum Nauki