Elsevier
SCOAP3
Springer
MDPI

 

Program bezpłatnego publikowania w czasopismach Open Access:

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Czasopisma hybrydowe oraz gold open access Elsevier
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.  Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Obecnie, aż do wykorzystania puli artykułów funkcjonuje jedynie program A, w ramach którego można publikować za darmo w modelu OA w jednym z 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access, na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Do programu (A i B) można zgłaszać artykuły wysłane do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019, kiedy została podpisana nowa umowa licencyjna, z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora. Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO), patrz  opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Wysokość tej opłaty zależy od czasopisma, patrz  cennik standardowy Elsevier. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp) są rozliczane osobno od APC, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę, niezależnie od tego czy artykuł jest publikowany w ramach programu A lub B lub w sposób tradycyjny.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.