Bibliografia Publikacji Pracowników PG


TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | https://pg.edu.pl/nauka/szukaj-publikacji

Baza dorobku naukowo-badawczego zawiera informacje o publikacjach pracowników akademickich i doktorantów Politechniki Gdańskiej , a także informacje o aktywności badawczo-rozwojowej, zgłoszeniach patentowych złożonych do Urzędu Patentowego RP oraz dane o uzyskanych patentach, prawach ochronnych i rozwiązaniach innowacyjnych.