CESAER - Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research

DOSTĘP | www.cesaer.org

Europejska organizacja zrzeszającą wiodące wyższe szkoły techniczne. Powstała w 1990 roku. Obecnie należy do niej 51 wiodących europejskich uczelni wyższych z 26 krajów. CESAER czuwa nad wysokim poziomem badań i edukacji oraz rozwojem współpracy uczelni z przemysłem. Członkowie CESAER są zobowiązani do spójnych działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju kształcenia inżynierskiego, odpowiadającego potrzebom globalnego rynku. Siedzibą organizacji jest Leuven w Belgii.

Cele:

 • uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się informacjami i dobrymi praktykami w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji;
 • pomagać decydentom i podmiotom finansującym w kształtowaniu europejskich strategii, polityk i programów wspierania nauki;
 • uczestniczyć w europejskich programach finansowania;
 • promować mocne strony członków CESAER na całym świecie;
 • brać udział w debacie dotyczącej roli nauki i technologii w otwartych społeczeństwach wiedzy.

Działania:

 • wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami;
 •  tworzenie zespołów zadaniowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami;
 • organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji;
 • monitorowanie europejskiej polityki i informowanie o niej członków;
 • przeprowadzanie konsultacji wśród członków oraz reprezentowanie ich interesów;
 •  publikowanie informacji prasowych, oświadczeń, raportów;
 • współpraca z instytucjami europejskimi i innymi podmiotami.

9 października 2015 roku, podczas walnego zgromadzenia zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu do organizacji Politechniki Gdańskiej. Jest to trzecia uczelnia w Polsce, obok Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej, która dołączyła do tego grona. O przyjęciu do CESAER decydują m.in. wizja i strategia uczelni, finanse, w tym aspekt finansowania z przemysłu, współpraca z otoczeniem gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami, ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczba publikacji, a także organizacja programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Politechnika Gdańska uczestniczy w pracach CESAER jako członek następujących grup roboczych: otwarta nauka (dr Anna Wałek, pełnomocnik JM Rektora PG ds. otwartej nauki, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej);  przedsiębiorczość i transfer technologii (Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG) oraz internacjonalizacja (prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji).

Oprac. na podstawie:
Cesaer [online], http://www.cesaer.org [dostęp 11.12.2017].
PG dołączyła do prestiżowego grona uczelni CESAER [online], https://pg.edu.pl/-/pg-dolaczyla-do-prestizowego-grona-uczelni-cesaer [dostęp 11.12.2017].