CiteScore to wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych. CiteScore został stworzony w 2016 r. i stanowi jeden ze wskaźników opisujących czasopisma zindeksowane w bazie Scopus, będącej własnością firmy Elsevier. Podstawą do obliczenia CiteScore jest pięć podstawowych typów recenzowanych tekstów zindeksowanych bazie Scopus – artykuły naukowe, rozdziały książek, recenzje, doniesienia konferencyjne oraz artykuły stanowiące opisy datasetów. Jeśli w bazie Scopus indeksowane są „articles in press” to nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika.

Citescore za dany rok obliczany jest poprzez podzielenie liczby cytowań z ostatnich czterech lat (w tym także roku, dla którego jest obliczany) za publikacje opublikowane w tym czasie przez liczbę tyyych publikacji. Należy pamiętać, że wskaźnik CiteScore powinno się wykorzystywać jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania. 

UWAGA! W 2019 r. zmieniła się metodologia obliczania CiteScore, najważniejszą zmianą jest branie pod uwagę 4 lat zamiast 3. Aby wskaźniki z poprzednich lat mogły być ze sobą porównywane zostały one przeliczone na nowo wg nowej metodologii. Ponadto pod uwagę bierze się publikacje i ich cytowania pochodzące z roku, dla którego jest obliczany wskaźnik. Przykład: wg starej metodologii CiteScore 2019 byłyby to cytowania otrzymane w 2019 dla publikacji z lat 2016-2018, podzielone przez liczbę tych publikacji, obecnie CiteScore 2019 został obliczony poprzez podzielenie wszystkich cytowań z lat 2016-2019 za publikacje z tych lat przez liczbę tych publikacji.

CiteScore jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus. Do śledzenia cytowalności w roku bieżącym służy wskaźnik CiteScore Tracker, który aktualizowany jest co miesiąc.

Aby sprawdzić CiteScore dla danego czasopisma należy przejść do bazy Scopus, a następnie wybrać u góry zakładkę Sources i przejść do strony z listą czasopism indeksowanych w bazie Scopus. Po kliknięciu w tytuł otrzymujemy szczegółowe informacje na temat  tego czasopisma. Na stronie Sources znajduje się również wyszukiwarka poprzez którą można znaleźć konkretny tytuł. Poniżej znajduje się szczegółowy opis czasopisma wydawanego przez Politechnikę Gdańską Metrology and Measurement Systems.

Jednym ze wskaźników opisujących czasopismo jest również CiteScore Percentile, który obliczany jest na podstawie CiteScore i mówi o pozycji czasopisma na tle innych tytułów zaliczonych do tej samej kategorii naukowej. Czasopismo w Scopusie przyporządkowywane jest przez specjalistów do danej kategorii na podstawie przyjętego przez wydawcę zakresu tematycznego, a także zagadnień poruszanych na łamach tego czasopisma. Podstawową klasyfikacją kategorii używaną w tej bazie jest klasyfikacja ASJC (All Science Journal Classification) licząca 27 kategorii głównych w skład których wchodzą 334 podkategorie.

Przykładowo, jeśli czasopismo ma CiteScore Percentile 96% to znaczy, że znajduje się pośród 4% najlepszych czasopism z tej kategorii. Czasopismo może znajdować się w więcej niż jednej kategorii i w każdej z nich posiadać inny współczynnik CiteScore Percentile.

Szczegółowe informacje na temat wskaźnika CiteScore