Cambridge University Press (CUP)


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki ścisłe, nauki biomedyczne
DOSTĘP | https://www.cambridge.org/

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 361 czasopism CUP (w tym hybrydowe i otwarte), ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, patrz spis czasopism w kolekcjach z informacją o dostępności w programie. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. W szczególności do programu w 2020 r. mogą być włączone artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które na życzenie autora zostaną przekształone na model otwarty (“retroaktywacja”). Autorzy zainteresowani takim przekształceniem powinni skontaktować się z koordynatorem programu.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikakcję instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”. Koordynatorem licencji i programu CUP jest firma ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Piotr Antczak piotr.antczak@abe.pl

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki