CESAER | Politechnika Gdańska

Treść strony

CESAER

CESAER - Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research

Dostęp: www.cesaer.org

Europejska organizacja zrzeszającą wiodące wyższe szkoły techniczne. Powstała w 1990 roku. Obecnie należy do niej 58 wiodących europejskich uczelni wyższych z 26 krajów. CESAER czuwa nad wysokim poziomem badań i edukacji oraz rozwojem współpracy uczelni z przemysłem. Członkowie CESAER są zobowiązani do spójnych działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju kształcenia inżynierskiego, odpowiadającego potrzebom globalnego rynku. Siedzibą organizacji jest Leuven w Belgii.

Cele:
 • uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się informacjami i dobrymi praktykami w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji
 • pomagać decydentom i podmiotom finansującym w kształtowaniu europejskich strategii, polityk i programów wspierania nauki
 • uczestniczyć w europejskich programach finansowania
 • promować mocne strony członków CESAER na całym świecie
 • brać udział w debacie dotyczącej roli nauki i technologii w otwartych społeczeństwach wiedzy
Działania:
 • wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami
 • tworzenie zespołów zadaniowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji
 • monitorowanie europejskiej polityki i informowanie o niej członków
 • przeprowadzanie konsultacji wśród członków oraz reprezentowanie ich interesów
 • publikowanie informacji prasowych, oświadczeń, raportów
 • współpraca z instytucjami europejskimi i innymi podmiotami

9 października 2015 roku, podczas walnego zgromadzenia zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu do organizacji Politechniki Gdańskiej. Jest to trzecia uczelnia w Polsce, obok Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej, która dołączyła do tego grona. O przyjęciu do CESAER decydują m.in. wizja i strategia uczelni, finanse, w tym aspekt finansowania z przemysłu, współpraca z otoczeniem gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami, ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczba publikacji, a także organizacja programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. W grupach roboczych organizacji z ramienia Politechniki Gdańskiej biorą udział m.in. Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dr Anna Wałek (CESAER Task Force Open Science) oraz dr inż. Justyna Szostak z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (WFTiMS) PG, przewodnicząca rektorskiej komisji ds. umiędzynarodowienia i pełnomocnik dziekana ds. internacjonalizacji WFTiMS (CESAER Task Force Learning&Teachning).