CODATA | Politechnika Gdańska

Treść strony

CODATA

Home - CODATA, The Committee on Data for Science and Technology

Committee on Data for Science and Technology

Dostęp: www.codata.org/

Komitet Danych dla Nauki i Techniki to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu. Założona została w 1966 roku jako jeden z kilkunastu stałych komitetów ICSU (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Naukowych).

Statutowe założenie: gromadzenie, analizowanie i udostępnianie wszystkich rodzajów danych ilościowych wynikających z eksperymentalnych pomiarów i obserwacji w dziedzinie nauk fizycznych, biologicznych, geologicznych i astronomicznych.

Szczególny nacisk kładzie na problem zarządzania danymi, wspólnymi dla różnych dyscyplin, a także na dane wykorzystywane w innych dziedzinach niż te, w których były one generowane (m.in. upowszechnianie danych dla potrzeb nauki i przemysłu).

Cele:
  • działania podejmowane przez CODATA to doskonalenie jakości danych i dostępności do nich
  • zajmuje się także metodami, przy pomocy których dane są pozyskiwane, zarządzane i analizowane
  • ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami gromadzącymi dane, organizującymi ich udostępnianie i bezpośrednio korzystającymi z danych
  • wspieranie rosnącej świadomości w środowiskach naukowych i technicznych na temat wagi i znaczenia tych działań

W pracach CODATA uczestniczą 22 przedstawicielstwa narodowe oraz reprezentacje 18 unii naukowych. CODATA działa poprzez Grupy Zadaniowe (Task Groups) i Grupy Robocze (Working Groups), 2 Stałe Komisje oraz (aktualnie) jedną Grupę Specjalną. Działalność organizacji wspiera finansowo szereg największych narodowych ośrodków i firm przemysłowych.

Co dwa lata odbywają się Zgromadzenia Ogólne CODATA (dokonujące wyboru zarządu), zazwyczaj łączone z Międzynarodowymi Konferencjami, na których są prezentowane i dyskutowane najnowsze osiągnięcia w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych.

Polska uczestniczy w CODATA od momentu jego powstania, a Polacy odgrywają w nim znaczące role: dwukrotnie polscy naukowcy byli wiceprezydentami CODATA (prof. Tomasz Plebański, prof. Andrzej Bylicki).