IFLA | Politechnika Gdańska

Treść strony

IFLA

Sierpniowy kongres bibliotekarzy IFLA 2017 we Wrocławiu | www.wroclaw.pl

The International Federation of Library Associations and Institutions

Dostęp: https://www.ifla.org/

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji bibliotekarskich reprezentująca interesy bibliotekarzy, pracowników informacji i użytkowników bibliotek. Federacja powstała w Edynburgu w 1927 r., liczy obecnie 1700 członków z ponad 150 krajów.

Cele:
 • promowanie wysokich standardów świadczenia usług bibliotecznych i informacyjnych
 • zachęcanie do powszechnego zrozumienia wartości dobrych usług bibliotecznych i informacyjnych
 • reprezentowanie interesów członków na całym świecie
Działania:
 • promowanie zasad wolności dostępu do informacji, idei i dzieł wyobraźni i wolności słowa zawartych w art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • popularyzowanie przekonania, że ludzie, społeczności i organizacje potrzebują powszechnego i sprawiedliwego dostępu do informacji, idei i dzieł wyobraźni dla ich dobrobytu społecznego, edukacyjnego, kulturalnego, demokratycznego i ekonomicznego
 •  upowszechnianie informacji o bibliotekach, jako instytucjach dostarczających wysokiej jakości usług i edukacyjne i informacyjne oraz pomagających zagwarantować ten dostęp
 • promowanie idei bibliotek jako instytucji przyczyniających się do rozwoju i zachowania wolności intelektualnej oraz wspomagających obronę podstawowych wartości demokratycznych i uniwersalnych praw obywatelskich
 • zobowiązanie do umożliwienia wszystkim członkom Federacji angażowania się i korzystania z jej działalności bez względu na obywatelstwo, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, płeć, położenie geograficzne, język, filozofię polityczną, rasę lub religię
Programy strategiczne IFLA:
 • ALP (Advancement of Librarianship Programme) – promuje rozwój profesji bibliotekarskiej oraz promuje wolność intelektualną w krajach rozwijających się;
 • FAIFE (Free Access to Information and Freedom of Expression) – koncentruje się na aspektach związanych z wolnością dostępu do informacji i wolnością słowa,
 • CLM (The Copyright and other Legal Matters Committee) – zajmuje się prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
 • PAC (Preservation and Conservation) – koncentruje się na inicjatywach związanych z konserwacją i zabezpieczaniem materiałów bibliotecznych.

IFLA jest formalnie stowarzyszona z UNESCO, ma status obserwatora w ONZ, Międzynarodowej Radzie Związków Naukowych (ICSU), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jest członkiem Międzynarodowej Rady ds. Archiwów (ICA), Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Zabytków i Umocnień (ICOMOS), Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS). Dodatkowo, ponad 25 korporacji z branży informacyjnej nawiązało współpracę z IFLA w ramach programu Corporate Supporters. W zamian za wsparcie finansowe i rzeczowe otrzymują one szereg korzyści, w tym możliwość prezentowania członkom IFLA swoich produktów i usług.

IFLA nawiązuje relacje z wieloma podmiotami o podobnych profilach, co stanowi okazję do regularnej wymiany informacji i poglądów w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. IFLA oferuje status konsultacyjny wielu organizacjom pozarządowym działającym w powiązanych dziedzinach, w tym Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Wydawców (IPA). Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA World Library and Information Congress).