SPARC Europe | Politechnika Gdańska

Treść strony

SPARC Europe

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

Dostęp: https://sparceurope.org/

Międzynarodowa organizacja non-profit lobbująca na rzecz Open Access na terenie krajów europejskich, działa od 2004 r. SPARC Europe współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy kształtującymi politykę Open Access. SPARC Europe oprócz otwartej nauki promuje także otwarte szkolnictwo w Europie. Ponadto, organizacja zajmuje się  otwartym dostępem do publikacji, otwartą recenzją, otwartymi danymi, otwartymi zasobami  edukacyjnymi, a także oceną badań i rzetelnością badań. Otwarcie dostępu do europejskich badań dla wszystkich, ma docelowo doprowadzić do przyspieszenia tempa odkryć w środowiskach akademickich  i prywatnych oraz do usprawnienia procesu uczenia się na wszystkich poziomach edukacji. SPARC Europe reprezentuje interesy tych instytucji badawczych i edukacyjnych w całej Europie, które zobowiązały się do spełnienia warunku zachowania otwartego dostępu i otwartej nauki. Do grona tych instytucji należą: biblioteki narodowe, konsorcja biblioteczne, konsorcja uniwersyteckie, europejskie uniwersytety / biblioteki uniwersyteckie, europejskie instytuty badawcze, inne instytuty szkolnictwa wyższego, instytucje finansujące, wydawcy.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem SPARC Europe od listopada 2017 r. Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, jest w radzie SPARC Europe Board of Directors od 1 stycznia 2018 r. Upowszechnianie wiedzy o otwartej nauce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, szerzenie wiedzy o działaniach i misji SPARC Europe w bibliotekach i instytucjach naukowych w Polsce i regionie, udział Biblioteki PG w różnego typu przedsięwzięciach i projektach SPARC Europe to główne cele zaplanowanych działań.

Cele:
  • promocja otwartości w nauce
  • działania na rzecz wyrównywania szans w dostępie do publikowania w otwartym dostępie
  • działania na rzecz zwiększenia motywacji wśród badaczy w publikowaniu w modelu otwartym
  • wspieranie działań na rzecz otwartej infrastruktury
Dokumenty: