Elsevier


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP |  https://www.elsevier.com/pl-pl

Czasopisma hybrydowe oraz gold open access Elsevier
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B

 
W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.  Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Do programu (A i B) można zgłaszać artykuły wysłane do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019, kiedy została podpisana nowa umowa licencyjna, z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora. Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO), patrz  opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Wysokość tej opłaty zależy od czasopisma, patrz  cennik standardowy Elsevier. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp) są rozliczane osobno od APC, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę, niezależnie od tego czy artykuł jest publikowany w ramach programu A lub B lub w sposób tradycyjny.

Jak przebiega fakturowanie w programie B?

Gdy lokalny administrator w instytucji (w Politechnice Gdańskiej jest nim Piotr Krajewski piotr.krajewski@pg.edu.pl) zaakceptuje artykuł w programie B, Elsevier wystawi fakturę za publikację ze zniżką. Faktura będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto z terminem płatności 30 dni od wystawienia. Do września 2020 r. każda instytucja zgłaszająca się do programu B podawała do Elsevier jeden centralny adres do fakturowania (nazwa i adres płatnika) oraz jeden centralny adres email, na który Elsevier wysyłał faktury do instytucji. We wrześniu każda instytucja uczestnicząca w programie B dostała do wyboru albo korzystanie z centralnego adresu i centralnego emaila do fakturowania albo wprowadzanie adresu i emaila do fakturowania przez autora w formularzu Rights and Access. Elsevier kontaktował się w tej sprawie z lokalnymi administratorami i uruchomi nowe rozwiązanie na przełomie września i października 2020 r. dla tych instytucji, które nie zgłosiły zamiaru korzystania z rozwiązania dotychczasowego. W przypadku, gdy instytucja korzysta z centralnych danych, obowiązkiem instytucji jest opłacenie każdej poprawnie wystawionej faktury za artykuł, który został zaakceptowany do programu B przez lokalnego administratora. W przypadku, gdy dane do fakturowania wprowadza autor, obowiązkiem autora jest zapewnienie, że faktura za jego artykuł zostanie zapłacona.

Lokalny administrator na etapie akceptacji artykułu w systemie EOAP ma podgląd danych do fakturowania za artykuł niezależnie od tego czy są to dane centralne czy dane wprowadzone przez autora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych do fakturowania lub w przypadku nie otrzymania faktury, która powinna zostać przesłana na centralny adres, lokalny administrator może to zgłosić do Elsevier na adres agreementactivation@elsevier.com. W przypadku problemów z fakturą wystawianą na dane wprowadzone przez autora, autor może to zgłosić do Elsevier na adres support@elsevier.com

Aktualne wykorzystanie puli artykułów można sprawdzić na stronie WBN

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki