Embargo - nałożone przez wydawcę lub dostawcę treści ograniczenie czasowe w powszechnym dostępie do zawartości publikacji naukowej. Ograniczenie to nie dotyczy instytucjonalnych lub indywidualnych odbiorców, którzy opłacili dostęp do dokumentu obłożonego embargo. Czas trwania embargo uzależniony jest od decyzji wydawcy lub dostawcy treści i zwykle wynosi od 6 do 24 lub nawet 48 miesięcy.

Wyróżnić można co najmniej dwa rodzaje embargo: dotyczące dostępu do treści dokumentu mającego z czasem pojawić się w otwartym dostępie oraz dotyczące samoarchiwizacji dokumentu dokonywanej przez jego autora. Pierwsze z nich wiąże się z pojęciem [zob.] moving wall, drugie dotyczy wydania autorowi zgody na samodzielne opublikowanie artykułu poza domeną działania wydawcy, na przykład w instytucjonalnym repozytorium.

Zdarza się, że wydawnictwa prezentujące kompleksowo polityki wydawnicze większej ilości tytułów ułatwiają poszukiwania potencjalnym autorom oraz wspierającym ich bibliotekarzom, tworząc narzędzia do wyszukiwania informacji o okresach embargo dla poszczególnych czasopism. Przykładem takiego narzędzia jest Journal Embrago Finder wydawnictwa Elsevier