EOSC - The European Open Science Cloud

DOSTĘP | https://www.eosc-portal.eu/


Najbliższe Zgromadzenie Ogólne EOSC Association odbędzie się 10 grudnia 2021 r.
 

Projekt zainicjowany przez Komisję Europejską w 2016 roku, mający na celu zbudowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy (i dostępie do danych) poprzez rozwój infrastruktury zapewniającej jej użytkownikom usługi promujące praktyki otwartej nauki w Europie. Inicjatywa skupia ponad 70 instytucji, które w marcu 2018 roku wypracowały harmonogram realizacji i wdrażania projektu.

EOSC oferuje naukowcom i badaczom wirtualne środowisko z otwartymi i bezproblemowymi usługami przechowywania, zarządzania, analizy i ponownego wykorzystywania danych badawczych, pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi i państwami członkowskimi UE. Komisja Europejska zapewnia wsparcie finansowe na wdrażanie EOSC przy pomocy projektów w ramach programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020.

Cel:

 • wdrożenie europejskiej chmury dla otwartej nauki

Działania:

 • integracja obecnych infrastruktur systemów danych badawczych
 • opracowanie wspólnego języka danych, zapewniającego zarządzanie danymi pomiędzy różnymi dyscyplinami w oparciu o zasady FAIR
 • projektowanie usług z perspektywy użytkownika, zgodnych z jego potrzebami
 • budowa struktury EOSC, która zapewni prosty sposób dostępu do otwartych danych badawczych
 • opracowanie zasad uczestnictwa różnych podmiotów EOSC w oparciu o obowiązujące aspekty prawne i techniczne
 • zapewnienie UE wiodącej roli w nauce o danych

W lipcu 2020 roku cztery organizacje - GÉANT, CESAER, CSIC i GARR – założyły EOSC Association. Stowarzyszenie liczy ponad 150 członków oraz 60 tzw. obserwatorów (o członkostwo mogą aplikować instytucje badawcze, finansujące badania lub inne ośrodki naukowe). Misją stowarzyszenia jest postęp w otwartej nauce, inspirowanie edukacji, pobudzanie innowacji oraz promowanie dostępności i przejrzystości w nauce. W marcu 2021 roku członkowie zarządu EOSC Executive Board sfinalizowali wszystkie kluczowe działania zaplanowane przez 6 grup roboczych (gdzie każda z nich koncentruje się na określonym obszarze EOSC) w 20 raportach opublikowanych za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej we współpracy z KE i EOSCsecretariat.eu. Raporty te są kluczowe dla strategicznego planu badań i innowacji EOSC (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA), który zawiera jasne wytyczne działań na następne 7 lat w celu osiągnięcia wizji i celów EOSC.

Politechnika Gdańska jest oficjalnym członkiem EOSC Association od września 2020 roku. 


EOSC Portal

DOSTĘP | https://www.eosc-portal.eu/using-the-portal

Oficjalnie uruchomiony w listopadzie 2018 roku stanowi podstawową część planu wdrażania EOSC. Od tego czasu portal był zarządzany, aktualizowany i utrzymywany dzięki projektom partnerskim eInfraCentral, EOSCpilot, EOSC-hub i OpenAIRE-Advance oraz EOSCsecretariat.eu. W grudniu 2019 roku do projektu dołączył EOSC Enhance – inicjatywa, której zadaniem jest przyspieszenie rozwoju portalu EOSC.

Celem portalu jest udostępnianie informacji o:

 • zarządzaniu i podmiotach EOSC
 • projektach przyczyniających się do realizacji i dalszego rozwoju EOSC
 • możliwościach finansowania użytkowników EOSC
 • ważnych dokumentach i aktualnych wydarzeniach EOSC
 • politykach europejskich i poszczególnych krajów w perspektywie EOSC

Funkcja EOSC Marketplace&Catalog działa jak brama do usług i zasobów dla naukowców. Dla wszystkich potencjalnych użytkowników portal zawiera informacje praktycznego zastosowania (przykłady) oraz instrukcje dla zainteresowanych usługodawców (jak dołączyć do portalu).

Najnowsza aktualizacja EOSC Portal miała miejsce w grudniu 2020 roku. Z tej okazji EOSC oferuje cykl webinariów na temat usprawnień i nowych funkcji portalu:
Oferta szkoleń online

 
Opracowano na podstawie: https://www.eosc-portal.eu/about/eosc [data dostępu: 09.12.2020]