Horizon 2020 wprowadza konieczność otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz wprowadza pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data).
Wyniki badań, które finansowane są poprzez granty z programu Horizon 2020, muszą być udostępnione np. w formie artykułu [więcej]

1.Publikacja może być zamieszczona w czasopiśmie otwartym, albo w czasopiśmie hybrydowym. APC (article processign charge) może być pokrywana przez środki z projektu.

2.Artykuł recenzowany może być także umieszczony w repozytorium. Akceptowalne jest embargo  6 miesięcy lub 12 miesięcy dla grupy Social Science.

3.W metadanych artykułu muszą być uwzględnione informacje o projekcie – „European Union (EU)” oraz „Horizon 2020” albo „Euratom” ect. Dodatkowo: nazwa projektu oraz jego akronim, numer grantu, data publikacji i długość embargo, numer DOI.

Projekt pilotażowy – otwieranie danych surowych:
  • Tylko wybrane projekty np.: Research Infrastructures – part e-Infrastructures;Societal Challenge: ’Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies’.
  • Minimalne wymagania: przygotowanie planu zarządzania danymi tzw. Data Management Plan – template można znaleźć: https://dmponline.dcc.ac.uk;
  • Zdeponowanie danych w repozytorium danych np. www.zenodo.org;
  • W miarę możliwości – otwarcie danych;
  • Podać informacje na temat narzędzi do odczytania, użycia, analizy ect. danych surowych lub udostępnienie takiego narzędzia.