Informatologia (nauka o informacji, ang. information science) jest dyscypliną naukową obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Jako młoda dziedzina nauki nie wykrystalizowała jednolitego obszaru badawczego, nie posiada też własnej metodologii, korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych. Także jej nazewnictwo ulegało wielokrotnie zmianom, od Bibliografii przez Dokumentację (naukową / naukowo-techniczną etc.) po Informację naukową czy Zarządzanie informacją itp. Maria Dembowska wyróżnia pięć podstawowych ujęć: cybernetyczne (procesy związane z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych), naukoznawcze (nauka i informacji przez nią wytworzona), psychologiczne (człowiek i jego zachowania informacyjne), prakseologiczne (optymalizacja działalności informacyjnej) i systemowe (teoria systemów). Z kolei według Sabiny Cisek obiektem badań informatologii jest szeroko rozumiana działalność informacyjna, komunikowana w społeczeństwie wiedza, informacja i znaczenie, zjawiska i procesy informacyjne w nauce, zagadnienia wyszukiwania informacji, użytkownik informacji, zagadnienia techniczne i organizacyjne oraz informacja sama w sobie.

 
Bibliografia:
Batorowska H., Nauka o informacji (informatologia) z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1c6f73f3-5572-4d6a-8c16-e0c1de447a60/c/011__ETI_nr_Vol_6_3_Nauka_o_informacji.pdf [dostęp: 20.08.2019]
Cisek S., Podstawy teorii i metodologii informatologii, https://www.slideshare.net/sabinacisek/teoria-i-metodologia-nkbi-2011-2012 [dostęp: 20.08.2019]
Dembowska M., Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, Warszawa 2004.
Sosińska-Kalata B., Obszary badań współczesnej informatologii, http://bbc.uw.edu.pl/Content/1882/z2013_2_01.pdf [dostęp: 20.08.2019]