Głównym celem Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na uczelni, realizowane poprzez udostępnianie informacji o fachowej literaturze oraz organizację dostępu do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed uczelnią. Biblioteka PG poprzez m.in. działania Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG aktywnie uczestniczy w realizacji zadań uczelni, która tworzy ofertę programową atrakcyjną dla cudzoziemców. Biblioteka PG wspiera proces internacjonalizacji uczelni dostosowując swoje zbiory i usługi do potrzeb użytkowników zagranicznych, współpracując z organizacjami międzynarodowymi oraz uczestnicząc w Programie ERASMUS+.

Z powodu COVID-19, w okresie 16.03.-24.05.2020 r., Biblioteka PG działała tylko zdalnie. Od 25.05.2020 r. przywrócono możliwość korzystania z księgozbioru bibliotecznego. Jeśli chodzi o korzystanie z zasobów elektronicznych, ta usługa jest cały czas dostępna dla uprawnionych użytkowników, także zagranicznych – sytuacja epidemiologiczna w kraju nie zakłóciła w żaden sposób działalności Biblioteki PG w zakresie dostarczania źródeł elektronicznych dla swoich użytkowników.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi nadal jest kontynuowana. Jedyną zmianą jest „przeniesienie” aktywności do Internetu – spotkania i innego rodzaju kontakty odbywają się w trybie pracy zdanej oraz poprzez media społecznościowe.

Udział wszystkich instytucji partycypujących w programie Erasmus+ prawdopodobnie przejdzie reformulację. Wyjazdy typu Erasmus Staff Training Week (STW) oraz Student Mobility For Traineeship zostały zawieszone. Podejmowane są jednakże próby utrzymania nawiązanych wcześniej kontaktów zawodowych z pracownikami bibliotek akademickich, którzy brali udział w organizowanych przez Bibliotekę PG szkoleniach STW w poprzednich latach. Biblioteka PG wzięła udział w ankiecie przygotowanej przez Biblioteque publique d’information, Centre Pompidou na temat działalności bibliotek w dobie COVID-19. W zamieszczonym na stronie biblioteki opisie „dobrych praktyk realizowanych w wybranych instytucjach, znalazła się także relacja przygotowana przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG.

Podczas kwarantanny spowodowanej COVID-19 (16.03.-25.05.2020 r.), usługi Biblioteki PG były zasadniczo realizowane w przestrzeni internetowej. Najważniejszymi praktykami, kontynuowanymi podczas kwarantanny przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG, były następujące działania:

  1. Informowanie użytkowników na bieżąco o usługach biblioteki za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych
  2. Utrzymanie kontaktu z użytkownikami za pomocą mediów społecznościowych oraz poczty elektronicznej
  3. Promowanie e-zasobów i e-usług w mediach społecznościowych
  4. Kontynuowanie, w miarę możliwości, codziennych obowiązków pomimo izolacji społecznej
  5. Korzystanie z platformy WebexMeeting do organizowania spotkań zespołów w celu utrzymania  kontaktu, zachowania pozytywnego nastawienia oraz sprawnego zarządzania przepływem informacji. Więcej informacji na temat „dobrych praktyk” w bibliotekach akademickich w czasie COVID-19: https://bit.ly/3eYUAkF.