Głównym celem Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na uczelni, realizowane poprzez udostępnianie informacji o fachowej literaturze oraz organizację dostępu do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed uczelnią. Biblioteka PG aktywnie uczestniczy w realizacji zadań uczelni, która tworzy ofertę programową atrakcyjną dla cudzoziemców. Biblioteka PG wspiera proces internacjonalizacji uczelni nieustannie dostosowując swoje zbiory i usługi do potrzeb użytkowników zagranicznych, współpracując z organizacjami międzynarodowymi oraz uczestnicząc w Programie ERASMUS+.