TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki techniczne
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza Knovel jest kolekcją zawierającą ponad 8 300 podręczników i książek. Zawiera bazy materiałowe oraz  wydawnictwa techniczne i materiały konferencyjne pochodzące od ponad 130 stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. W bazie znajdują się informacje o właściwościach stopów metali i związków chemicznych, kompozytów, tworzyw sztucznych, ropy naftowej itp. W bazie Knovel można znaleźć również narzędzia ułatwiające pełne wykorzystanie danych: interaktywne tabele, tabele z kreślarką wykresów, równań, przelicznik jednostek, digitalizator wykresów, itp.  

Baza jest podzielona na 35 kolekcji tematycznych, Politechnika Gdańska ma dostęp do 8 kolekcji:

  1. Aerospace & Radar Technology
  2. Chemistry & Chemical Engineering
  3. Electronics & Semiconductors
  4. Marine Engineering & Naval Architecture
  5. Mechanics & Mechanical Engineering
  6. Metals & Metallurgy
  7. Oil & Gas Engineering
  8. Plastics & Rubber

Elsevier udostępnił wszystkim instytucjom, które mają wykupioną subskrypcję do kolekcji Chemistry & Chemical Engineering (Knovel), nową bazę NIST Standard Reference Database Thermodynamics Pure Compounds  wraz z nowym narzędziem analitycznym Knovel Data Analytics w wersji Beta. The National Institute of Standards & Technology (NIST) jest częścią U.S. Department of Commerce i jest jednym z najstarszych laboratoriów w dziedzinie nauk fizycznych w Stanach Zjednoczonych.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że korzystając z narzędzia Knovel Data Analytics mamy możliwość porównywania różnych substancji i związków chemicznych. Co więcej, w bazie Knovel możemy wyszukiwać substancje/związki chemiczne na podstawie ich właściwości fizykochemicznych, elektrycznych, elektrochemicznych, optycznych, termicznych i termodynamicznych. Warto również wiedzieć, że w bazie można wygenerować napięcia powierzchniowe, konduktywność, lepkość, gęstość, objętość, izobaryczną/izochoryczną pojemność cieplną, entalpię, entropię i energię wewnętrzną dla wody w różnych temperaturach i ciśnieniach. Co więcej, w bazie można znaleźć również właściwości termofizyczne i termochemiczne dla 27 000 czystych związków chemicznych w danej temperaturze.

Baza dostępna jest z zakładki Property Search po lewej stronie, przez link Knovel Data Analytics bądź z poziomu Browse. Można też uzyskać do niej dostęp wyszukując w Knovel’u nazwę konkretnego związku chemicznego. Link do rekordu w bazie jest zawsze widoczny jako pierwszy na liście wyników.