LIBER - Ligue de Bibliotheques Européens de Recherche
Association of European Research Libraries

DOSTĘP | https://libereurope.eu/

Stowarzyszenie LIBER powstało w 1971 r. jako niewielka grupa bibliotekarzy z europejskich bibliotek naukowych. Jego celem było podkreślenie „głosu” europejskich bibliotek naukowych, narodowych i akademickich w bibliotecznym środowisku międzynarodowym. W 2009 r. stowarzyszenie przekształciło się w fundację, działającą wg prawa holenderskiego i pod patronatem Rady Europy, z siedzibą w Hadze [LIBER executive board].

Obecnie, LIBER zrzesza ponad 450 instytucji z krajów należących do Rady Europy a także jej członków stowarzyszonych (tj. Kanada, USA czy Turcja). To największe europejskie stowarzyszenie bibliotekarskie, którego misją jest współpraca i integracja a mottem „Enabling World Class Research”. Od kwietnia 2021 r. LIBER Europe jest członkiem porozumienia EARE (The European Alliance for Research Excellence) wspierającego rozwój i jakość badań naukowych w Europie.

Cele:

  • Stworzenie infrastruktury informacyjnej tak, aby badania naukowe w instytucjach LIBER prowadzone były na światowym poziomie;
  • Zwiększenie świadomości użytkowników o instytucjach LIBER przez oferowane usługi i udogodnienia;
  • Promowanie europejskich bibliotek na forum Europy i poza nią;
  • Wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej (m.in. przez program dla liderów czy ofertę szkoleń);

Działania promowane (plan 2018-2022)

  • Open Access jest preferencyjnym modelem publikowania prac naukowych (a biblioteki wspierają innowacyjne formy publikowania);
  • Zarządzanie danymi badawczymi, które są FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) poprzez wspieranie projektów badawczych i archiwizacji w repozytoriach;
  • Rozwijanie umiejętności cyfrowych ważnych dla badań naukowych, aby były otwarte i transparentne;
  • Infrastruktura badawcza jest dostosowana do potrzeb różnych dyscyplin naukowych m.in. przez promowanie innowacyjnych wskaźników oceny badań naukowych oraz recenzowania artykułów;
  • Przyszłe dziedzictwo kulturowe jest budowane na teraźniejszej informacji cyfrowej - podmiotem usług cyfrowych jest użytkownik i sprawna odpowiedź na jego potrzeby.

Działalność LIBER odbywa się w duchu współpracy ukierunkowanej na upowszechnianie wysokiej jakości usług i promowanie wolności intelektualnej m.in. przez udział w projektach takich jak: OpenAIRE, HuMetricsHSS, EOSCPilot czy FOSTER. Prace są realizowane w tzw. grupach roboczych – aktualnie w LIBER Europe działa 11 grup roboczych np. Open Access, Architecture, Copyright & Legal Matters czy Citizen Science. Osoby zainteresowane, mogą dołączyć do wybranej grupy kontaktując się z jej kierownikiem po przesłaniu krótkiego uzasadnienia. Można również zaproponować nową grupę roboczą przesyłając jej założenia, budżet i program do zatwierdzenia przez radę nadzorczą LIBERa.

 
Oprac. na podstawie LIBER [online], http://libereurope.eu/ [dostęp 22.12.2017]