Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy
– etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

II oś priorytetowa
E-administracja i otwarty rząd

 

Działanie 2.3
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

 

Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnianie infomacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki