Analizy bibliometryczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analizy bibliometryczne

Analiza czasopism w oparciu o wskaźnik CiteScore na podstawie listy z bazy Scopus z roku 2023

Adamczak B.

Praca zawiera porównanie wartości wskaźników CiteScore dla polskich czasopism z listy, która ukazała się w czerwcu 2023 r. pod kątem różnych obszarów badawczych, dyscyplin a także wydawców, modelu OA, języka publikowania. Analiza obejmuje również porównanie listy polskich czasopism zindeksowanych w bazie Scopus w czerwcu 2023 r. z listą czasopism z czerwca 2022 r.

Porównanie wartości wskaźników Impact Factor dla polskich czasopism zindeksowanych w bazie Web of Science (listy z 06.2023 oraz 06.2022)

Adamczak B.

Analiza bibliometryczna przedstawiająca porównanie wartości wskaźników IF dla polskich czasopism pod kątem różnych dziedzin i dyscyplin naukowych OECD oraz kategorii JCR, a także indeksów (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) i kwartyli (Q1, Q2, Q3, Q4).

Bibliometric analysis of Scientific Reports

Adamczak B.

Głównym celem niniejszej pracy jest analiza bibliometryczna czasopisma Scientific Reports w latach 2011-2022. Analiza zawiera: liczbę publikacji i cytowań, udział procentowy publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej oraz krajowej, nazwiska autorów, którzy opublikowali największą liczbę dokumentów w czasopiśmie Scientific Reports, listę top krajów oraz uniwersytetów pod kątem największej liczby opublikowanych dokumentów, listę 10 agencji, które sfinansowały największą liczbę dokumentów w Scientific Reports, analizę najczęściej używanych słów kluczowych.

Bibliometric analysis of Scientific Data

Adamczak B.

Głównym celem niniejszej pracy jest analiza bibliometryczna czasopisma Scientific Data w latach 2014-2022. Analiza zawiera: liczbę publikacji i cytowań, udział procentowy publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej oraz krajowej, nazwiska autorów, którzy opublikowali największą liczbę dokumentów w czasopiśmie Scientific Data, listę top krajów oraz uniwersytetów pod kątem największej liczby opublikowanych dokumentów, listę 10 agencji, które sfinansowały największą liczbę dokumentów w Scientific Data, analizę najczęściej używanych słów kluczowych.

Porównanie wartości wskaźników Impact Factor dla polskich czasopism zindeksowanych w bazie Web of Science (listy z 06.2022 oraz 06.2021)

Adamczak B.

Analiza bibliometryczna przedstawiająca porównanie wartości wskaźników IF dla polskich czasopism pod kątem różnych dziedzin i dyscyplin naukowych OECD oraz kategorii JCR, a także indeksów (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) i kwartyli (Q1, Q2, Q3, Q4).

Porównanie wartości wskaźników Impact Factor na podstawie listy czasopism zindeksowanych w bazie Web of Science z 06.2022 oraz 06.2021

Adamczak B.

Celem pracy jest porównanie wartości wskaźników IF dla czasopism z listy, która ukazała się w czerwcu 2022 roku pod kątem różnych obszarów badawczych, dyscyplin, kategorii JCR a także indeksów (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) oraz kwartyli (Q1, Q2, Q3, Q4). Porównano również listę czasopism zindeksowanych w bazie Web of Science w czerwca 2022 z listą czasopism z czerwca 2021.

Fifteen years of Polish Maritime Research (PMR) in Web of Science: a bibliometric overview

Adamczak B.

Opracowanie zawiera analizę bibliometryczną czasopisma Polish Maritime Research (PMR) w latach 2007-2020. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano narzędzie analityczne InCites. Dane zostały pobrane z bazy 9 lipca 2021 r. (983 artykuły, które ukazały się na łamach PMR w latach 2007-2020). Analiza zawiera szczegółowe informacje o różnych wskaźnikach bibliometrycznych związanych z działalnością publikacyjną, cytowaniami oraz współpracą międzynarodową. Niniejsze badanie zawiera również przegląd najczęściej używanych słów kluczowych w PMR oraz porównanie z innymi czasopismami z dziedziny inżynierii morskiej.

Data Journals and Data Papers in various research areas and scientific disciplines – bibliometric analysis based on InCites

Adamczak B.

TASK Quarterly, nr 25, 2021, s. 433-471.

Celem pracy jest przeprowadzenie dokładnej analizy bibliometrycznej Data Journals i Data Papers pod kątem obszarów badawczych, dyscyplin, daty i kraju publikacji. Obliczenia zawarte w analizie obejmują wiele wskaźników bibliometrycznych, w szczególności: liczbę publikacji i cytowań. Ponadto w ramach pracy zbadano 20 najlepszych czasopism, w których naukowcy opublikowali największą liczbę Data Papers.

Wpływ powstania repozytorium MOST Wiedzy na rozwój Open Access i zwiększenie liczby cytowań publikacji – analiza publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej (2010-2019)

Adamczak B., Wałek A.

Pismo PG. Forum Społeczności Akademickiej, nr 2, 2021, s. 27-31.

Artykuł prezentuje analizę dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej obejmującą lata 2010-2019. Analiza została wykonana na podstawie danych pobranych z bazy Web of Science oraz narzędzia analitycznego InCites. Analizę przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem publikacji znajdujących się w Otwartym Dostępie (Open Access), w tym tzw. „zielonej drogi Otwartego Dostępu” (Green Open Access) oraz „złotej drogi Otwartego Dostępu” (Gold Open Access).

Jubileusz 75-lecia powstania Politechniki Gdańskiej analiza publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej (1945-2019)

Adamczak B., Wałek A.

Pismo PG. Forum Społeczności Akademickiej, nr 1, 2021, s. 43-51.

Artykuł prezentuje szczegółową analizę bibliometryczną publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej w latach 1945-2019. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano bazę Web of Science (zakres lat: 1945-2019), a także narzędzie analityczne InCites (zakres lat: 1980-2019).