InCites | Politechnika Gdańska

Treść strony

InCites

Narzędzie analityczne InCites od Clarivate Analytics znajduje się na platformie Web of Science i służy analizie dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Science Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz w Journal Citation Reports. 

InCites pozwala na przeprowadzanie wieloaspektowej ewaluacji aktywności naukowej danej jednostki, pomaga przy opracowaniu strategii badawczych oraz przy podejmowaniu decyzji publikacyjnych i kadrowo-administracyjnych. Jest również niezwykle przydatnym narzędziem dla samych autorów, którzy mogą dzięki niemu zdefiniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego, nawiązać współpracę z naukowcami innych uczelni oraz wybrać odpowiednie źródło do publikacji wyników swoich badań. W InCites możliwa jest również analiza poszczególnych czasopism, wydawców, agencji/organizacji finansujących badania naukowe oraz wybranych obszarów badawczych. 
Przejdź do InCites

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science zarejestrowane na adres e-mail w domenie PG (@pg.edu.pl).

Przykłady wskaźników bibliometrycznych
  • wskaźniki wpływu - liczba publikacji znajdujących się w Top 1% oraz Top 10% najlepszych publikacji, liczba dokumentów cytowanych, udział % publikacji znajdujących się w Top 1% oraz Top 10% najlepszych publikacji, udział % dokumentów cytowanych, indeks Hirscha, wskaźnik wpływu cytowań (z ang. Citation Impact)
  • wskaźniki informujące o produktywności – liczba publikacji, liczba cytowań
  • znormalizowane wskaźniki – średni znormalizowany wskaźnik wpływu dla kategorii (z ang. Category Normalized Citation Impact, CNCI), znormalizowany wskaźnik wpływu dla czasopisma (z ang. Journal Normalized Citation Impact, średnia liczba cytowań na pracę znormalizowana przez rok, obszar badawczy oraz typ dokumentu), średnia liczba cytowań na pracę w porównaniu do średniej światowej, średnie percentyle
  • wskaźniki związane ze współpracą – liczba publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej, udział % publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej, liczba publikacji napisanych przez autorów z tego samego kraju, udział % publikacji napisanych przez autorów z tego samego kraju, liczba publikacji napisanych we współpracy z przemysłem, udział % publikacji napisanych we współpracy z przemysłem
  • wskaźniki związane z publikowaniem w otwartym dostępie – liczba publikacji All Open Access, liczba publikacji Non-Open Access, liczba publikacji DOAJ Gold, liczba publikacji Other Gold, liczba publikacji Bronze, liczba publikacji Green Accepted/Published oraz udziały % wymienionych typów publikacji
  • wskaźniki informujące o pozycji autora w publikacji – liczba publikacji w których autor danej uczelni jest autorem pierwszym, ostatnim, korespondencyjnym (2008-2020) oraz udziały % tych publikacji
  • wskaźniki związane z czasopismami (tzw. Journal Citation Reports Data) – liczba dokumentów opublikowanych w czasopismach posiadających wskaźnik IF, liczba dokumentów w czasopismach z kwartylu Q1, Q2, Q3, Q4 oraz udziały % tych dokumentów, Impact Factor, 5-letni Impact Factor
  • wskaźniki ESCI (tzw. Essential Science Indicators Data) – liczba publikacji Hot Papers (liczba publikacji znajdujących się w 0.1% najczęściej cytowanych publikacji w danym obszarze badawczym i roku), Highly Cited Papers (liczba publikacji znajdujących się w 1% najczęściej cytowanych publikacji w danym obszarze badawczym i roku) oraz udziały % tych publikacji
  • wskaźniki związane z profilem uczelni – stosunek liczby studentów/pracowników zagranicznych do ogólnej liczby studentów/pracowników, stosunek liczby doktoratów do ogólnej liczby pracowników, Inst income/Acad Staff, Doctoral degree/Undergrad degree, stosunek liczby prac napisanych we współpracy międzynarodowej do ogólnej liczby prac
  • wskaźniki identyfikacyjne – nazwa uczelni, typ organizacji, stan/prowincja, nazwa regionu, kraj, obszar badawczy, nazwa czasopisma, ISSN, e-ISSN, nazwa agencji/organizacji finansujących badania, nazwisko pracownika naukowego, afiliacja, Researcher ID, ORCID, nazwa wydawcy
Przykłady dokumentów

artykuły, artykuły przeglądowe, książki/rozdziały w książkach, materiały konferencyjne
(z ang. Proceedings Papers), streszczenia abstraktowe (z ang. Meeting Abstract, Meeting Summary), publikacje zawierające dane badawcze (z ang. Data Papers) oraz opisy baz danych (z ang. Database Review), inne dokumenty (m.in. listy, skrypty, notatki, poezje, materiały edytorskie)

Zakres lat, który można analizować

1980-2021

Przykładowe obszary badawcze