Impact Factor | Politechnika Gdańska

Treść strony

Impact Factor

Wskaźnik Journal Impact Factor (JIF) określa cytowalność czasopism i został stworzony w 1975 r. przez Eugene’a Garfielda, założyciela Institute of Scientific Information (ISI) (obecnie Clarivate Analytics). JIF obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej przez firmę Clarivate Analytics. Określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku za publikacje z poprzednich dwóch lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 2-letni okres. Przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę cytowania z czasopism i doniesień konferencyjnych wchodzących w skład następujących baz kolekcji Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Conference Proceedings Citation Index (edycje Science oraz Social Science and Humanities), a od 2018 r. uwzględnia się również cytowania z książek indeksowanych bazie Book Citation Index (Science oraz Social Sciences & Humanities). Przy określaniu liczby dokumentów za dany rok, bierze się pod uwagę jedynie publikacje recenzowane czyli te oznaczone jako artykuły oraz artykuły przeglądowe. Inne typy dokumentów, takie jak noty edytorskie czy listy do redakcji nie są uwzględniane.

Należy pamiętać, że wskaźnik JIF powinno wykorzystywać się jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwość publikowania. JIF jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego wraz z aktualizacją bazy JCR.

W celu analizy wpływu czasopisma w większym przedziale czasu wprowadzono 5-Year Journal Impact Factor. Co istotne, wskaźnik ten nie stanowi średniej z JIF z pięciu ostatnich lat. Oblicza się go w ten sam sposób, co JIF, z tą różnicą że pod uwagę bierze się 5-letni okres.

W skład bazy JCR wchodzą czasopisma indeksowane w dwóch bazach kolekcji Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded oraz Social Sciences Citation Index. Aby znaleźć się w JCR czasopismo musi być wcześniej indeksowane w którejś z powyższych baz przez trzy kolejne lata. Wyjątek stanowią tytuły nowo powstałe, wtedy wystarczy jeden rok, ale takie czasopismo nie będzie posiadało obliczonego wskaźnika JIF. Aby znaleźć konkretne czasopismo wystarczy wejść na stronę bazy i skorzystać z dostępnej wyszukiwarki. Profil czasopisma, oprócz podstawowych informacji na jego temat, zawiera szereg informacji na temat wskaźnika JIF oraz danych stanowiących podstawę do jego obliczenia. Poniżej profil czasopisma „Metrology and Measurement Systems”.

rzut ekranu Impact Factor czasopisma Metrology and Measurement Systems

Po kliknięciu w zakładkę All years można przeanalizować, jak zmieniały się wskaźniki bibliometryczne na przestrzeni lat.

rzut ekranu Impact Factor czasopisma Metrology and Measurement Systems

Szczególnie istotna jest zakładka Rank, która umożliwia sprawdzenie pozycji czasopisma w danej kategorii naukowej. Każde czasopismo przypisane jest do jednej z kategorii naukowych określonych przez specjalistów z Clarivate Analytics. Kolumna Rank pokazuje, które miejsce zajmuje czasopismo pod względem JIF pośród wszystkich czasopism z danej kategorii. Kolumna Quartile informuje, w której z czterech części (kwartylu) rankingu znajduje się czasopismo, przy czym najlepszy jest kwartyl pierwszy (Q1) obejmujący 25% czasopism o najwyższym JIF w danej kategorii.