Impact Factor | Politechnika Gdańska

Treść strony

Impact Factor

Metoda obliczeniowa:

Suma cytowań z roku Z dla cytowalnych artykułów i z danego czasopisma opublikowanych w latach XY / suma cytowalnych artykułów i przeglądów w latach XY.

Dane źródłowe:

Baza Web of Science Core Collection: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Proceedings Citation Indexes, Book Citation Indexes, Emerging Sources Citation Indexes.

Uwzględniane publikacje:

Cytowalne artykuły naukowe i przeglądy - kategorie cytowalnych publikacji nadawane indywidualnie dla każdego czasopisma.

Uwzględniane źródła cytowań:

Wszystkie typy publikacji indeksowanych w Web of Science Core Collection.

Możliwość porównywania czasopism z różnych dyscyplin:

Nie.

Ranking:

Rankingi tworzone dla każdej z 254 kategorii naukowych Web of Science na podstawie IF. Do każdego czasopisma w danej kategorii wylicza się współczynnik Z=pozycja w rankingu kategorii, liczba wszystkich czasopism w danej kategorii (wartości w przedziale 0,1-1). Podział na kwartyle nie na podstawie wartości Z (Q1 = 0.00 < Z < 0.25; Q2 = 0.25 < Z < 0.5, Q3 = 0.5 < Z < 0.75, Q4 = 0.75 < Z).

Opis wskaźnika:
Impact Factor to wskaźnik bibliometryczny...
 

publikowany w corocznej edycji Journal Citation Reports™ (JCR) - narzędzia, które zostało pierwotnie opracowane przez doktorów Eugene'a Garfielda i Irvinga H. Sher'a jako metryka pomocna w wyborze dodatkowych czasopism dla nowo utworzonego Science Citation Index™. Obecnie nadal korzysta się z JCR i zamieszczonego tam IF do budowania i zarządzania zasobami czasopism w instytucjach, do oceny wyników czasopism i oceny konkurencji w wydawnictwach, a także do identyfikacji odpowiednich czasopism do publikowania.

IF wyrażone jest przez ułamek, gdzie licznik stanowi suma cytowań w danym roku pochodzących z dowolnych typów publikacji indeksowanych w Web of Science Core Collection dla cytowalnych treści z czasopisma w dwóch poprzednich latach, a mianownik zawiera sumę wszystkich "publikacji cytowalnych" (artykułów i przeglądów), opublikowanych w czasopiśmie w ciągu tych dwóch lat. Elementy mogące zostać uznane za "cytowalne" są oceniane indywidualnie dla każdego czasopisma, uwzględniając różne sekcje, w których publikowane są materiały. Web of Science przypisuje typy dokumentów na poziomie sekcji dla każdego czasopisma. Przy ocenie typów dokumentów dla danej sekcji, brane są pod uwagę następujące typowe cechy bibliograficzne publikacji naukowych: abstrakt, opisowość tytułu, obecność nazwisk oraz danych kontaktowych autorów, długość artykułu, załączona bibliografia, treść. Nie istnieje pojedyncza cecha, która definiuje "cytowalność" elementów - jednak uwzględnienie wszystkich tych elementów, na podstawie wielu przykładów materiałów w danej sekcji, prowadzi do silnego i spójnego powiązania między elementami uznawanymi za "cytowalne” (artykuły i recenzje), a elementami, których cytowania tworzą Journal Impact Factor.

Elementy o innych typach dokumentów, takich jak materiał redakcyjny, listy, streszczenia zjazdów, nie są wliczane do mianownika jednak cytowania z nich pochodzące wliczają się do licznika. Przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę cytowania z czasopism i doniesień konferencyjnych indeksowanych baz kolekcji Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Conference Proceedings Citation Index (edycje Science oraz Social Science and Humanities), a od 2018 r. uwzględnia się również cytowania z książek indeksowanych w bazie Book Citation Index (Science oraz Social Sciences & Humanities).

W skład bazy JCR wchodzą czasopisma indeksowane w 4 bazach kolekcji Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, oraz Emerging Sources Citation Index, każdy tytuł posiada swój profil zawierający podstawowe informacje o czasopiśmie, historię cytowań oraz wskaźników w poszczególnych latach. Oprócz znajdującej się na stronie JCR wyszukiwarki oraz wykazu wszystkich czasopism w module "Journals", zindeksowane tytuły można analizować przyjmując jako punkt wyjściowy jedną z 254 kategorii naukowych stosowanych w Web of Science oraz JCR (kategorie te nie są tożsame z kategoriami stworzonymi na potrzeby Essential Science Indicators), wydawcę bądź kraj, w którym wydawane jest czasopismo.

Najważniejsze zmiany w edycji 2023 w porównaniu do poprzednich lat to:

  • Czasopisma z baz Arts & Humanities Citation Index oraz Emerging Sources Citation były indeksowane w JCR, ale nie obliczano dla JIF. Dla ułatwienia analizy i ujednolicenia oceny najlepszych czasopism od tego roku wszystkie czasopisma będą miały przypisany JIF. Należy przy tym zaznaczyć, że w tym roku zrezygnowano jeszcze z uwzględnienia tych tytułów w rankingach dyscyplin bazujących na JCR.
  • Aby zapewnić większą przejrzystość oraz zapobiec sugerowaniu się nieistotnymi różnicami JIF będzie publikowany z dwoma miejscami dziesiętnymi zamiast dotychczasowych 3. Ma to przełożenie na rankingi kategorii naukowych, ponieważ wzrasta istotnie częstotliwość remisów pomiędzy czasopismami. Do każdego czasopisma w danej kategorii wylicza się współczynnik Z, czyli iloraz pozycji w rankingu i liczby wszystkich czasopism w danej kategorii, który może przyjmować wartości w przedziale 0,1-1. Czasopisma dzielone są kwartyle nie w równych proporcjach na 4 na podstawie pozycji w rankingu, tylko na podstawie wartości Z (Q1 = 0.00 < Z < 0.25; Q2 = 0.25 < Z < 0.5, Q3 = 0.5 < Z < 0.75, Q4 = 0.75 < Z) W wyniku zwiększonej liczby remisów JIF będzie nadal równomiernie rozłożony pomiędzy kwartylami, jednak w zależności od dyscypliny, kwartyle mogą różnić się mniej lub bardziej pod względem liczby tytułów.