Index Hirscha | Politechnika Gdańska

Treść strony

Index Hirscha

Współ­czyn­nik h jest spo­so­bem mie­rze­nia osią­gnięć nauko­wych z uwzględ­nie­niem liczby publi­ka­cji i liczby cyto­wań. Współ­czyn­nik h (ang. index h, h-​index, Hirsch index, Hirsch num­ber) dla danego autora jest to liczba publi­ka­cji cyto­wa­nych ≥ h razy. Np. współ­czyn­nik h = 10 ozna­cza, że autor ma 10 publi­ka­cji cyto­wa­nych co naj­mniej 10 razy. Wiel­kość h zależy więc od dwóch czyn­ni­ków: liczby publi­ka­cji i ich popu­lar­no­ści. Wzrost współ­czyn­nika h można osią­gnąć publi­ku­jąc prace, które znajdą znaczny oddźwięk.

Jak obliczyć Index Hirscha?

Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

 1. ISI Web Of Science
  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań
 2. Scopus
  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań
 3. Google Scholar I Nakładka Publish Or Perish
  pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar
  Zobacz prezentację: Google Scholar oraz Publish or Perish