Naukoznawstwo (ang. Science of Science) w wąskim znaczeniu tego słowa to epistemologia nauki, w szerszym zespół nauk o nauce, obejmujący m.in. teorię, historię, metodologię i systematykę nauk. Jako dyscyplina nauki wyodrębnione w latach 30. XX w. Praktyczne badania naukoznawcze rozwijały się od lat 60. XX w. W ich wyniku powstały nowe dyscypliny naukoznawcze: socjologia i teoria organizacji nauki, teoria i organizacja informacji naukowej czy ekonomika nauki i polityki naukowej.

Często wprowadza się podział na nauki teoretyczne (czyste) i nauki praktyczne (stosowane). Do naukoznawstwa teoretycznego zalicza się epistemologię, filozofię / teorię nauki, logikę, metodologię, historię, psychologię czy socjologię. Do naukoznawstwa praktycznego z kolei zalicza się prakseologię, wiedzę o organizacji i zarządzaniu, nauki o informacji i dokumentacji naukowej, ekonomikę i politykę naukową.

Naukoznawstwo zajmuje się problematyką racjonalnego wpływania na rozwój nauk. Jego zadaniem jest opracowywanie rekomendacji dla tych, którzy w ramach różnych instytucji i urzędów praktycznie zajmują się sprawami nauki i polityki naukowej w skali globalnej, międzynarodowej, krajowej, regionalnej i instytucjonalnej.

Pojęcia naukoznawstwa praktycznego, ekonomiki nauki i polityki naukowej w 1970 włączono do wytycznych UNESCO i Międzynarodowej Rady Unii Naukowych w sprawie koordynacji i finansowania badań naukowych. Na tej podstawie w wielu krajach zaczęły działać ciała decyzyjne na szczeblu rządowym, zajmujące się polityką naukową i starające się oprzeć działalność na zasadach naukowych i analizie faktów. W Polsce naukoznawstwem praktycznym zajmuje się głównie Komitet Badań Naukowych, Komitet Naukoznawstwa przy Prezydium PAN, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki przy Wydziale I PAN, Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

 
Bibliografia:
Cisek S., Naukoznawstwo. Filozofia nauki, https://www.slideshare.net/sabinacisek/naukoznawstwo-2011-2012-nowe [dostęp: 20.08.2019]
Jaroszyński P., Naukoznawstwo, http://www.ptta.pl/pef/pdf/n/naukoznawstwo.pdf [dostęp: 20.08.2019]
Naukoznawstwo, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/naukoznawstwo;3946190.html [dostęp: 20.08.2019]
Wasiutyński Z., Naukoznawstwo, prakseologia, metodologia techniki. Cz. 1 i 2, Warszawa 1981