Na podstawie prawa autorskiego majątkowego twórca ma cywilne prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym. Można się go zrzec na rzecz innego podmiotu. Wówczas mamy zazwyczaj do czynienia z umową o przeniesienie praw autorskich majątkowych bądź umową licencyjną. Dopuszczalne są również inne rodzaje umów m.in. darowizna czy umowa kupna-sprzedaży. Jest dziedziczne, w związku z czym może zostać przeniesione na inny podmiot testamentem bądź drogą dziedziczenia ustawowego. Prawo to wygasa po 70 latach od śmierci autora (bądź ustalonej daty, która wynika z pewnych okoliczności np. zaginięcia czy niepewnej daty zgonu), w związku z czym utwór przechodzi do domeny publicznej. W przypadku dzieł zbiorowych czas liczony jest od najpóźniejszej daty. Owy okres ochrony liczy się od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym doszło do zgonu autora. W przypadku naruszenia autorskiego prawa majątkowego strona poszkodowana tj. twórca bądź dysponent prawa majątkowego może żądać odszkodowania pieniężnego, zaprzestania naruszenia oraz zlikwidowania jego skutków.

 

Źródło:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - 72. Treść prawa autorskiego cz.2. Autorskie prawa majątkowe [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w World Wide Web: https://zaiks.org.pl/238,154,72_tresc_prawa_autorskiego_cz2_autorskie_prawa_majatkowe