Prawo autorskie osobiste obejmuje utwór od momentu jego ustalenia, czyli momentu zaistnienia, przy czym nie musi być już skończony.  Poprzez utwór rozumiemy każdy przejaw indywidualnego działania twórczego. W przypadku śmierci autora utworu prawa autorskie osobiste przechodzą kolejno na: małżonka, jego dzieci, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa. O powództwo w sprawie ochrony autorskich praw osobistych może również wystąpić stowarzyszenie twórców powiązane z daną kategorią twórczości albo organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Na prawo autorskie osobiste składa się:

- prawo do autorstwa utworu – podejmowanie decyzji w zakresie wskazania autorstwa tj. sygnowanie utworu swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, pseudonimem czy też pozostanie anonimowym oraz przeciwdziałanie plagiatorstwu;

- prawo do integralności utworu – prawo do sprzeciwu wobec zmian w utworze, które obiektywnie mogą wpłynąć na zaburzenie więzi twórca-jego utwór. Należy tu jednak podkreślić, że zmiany konieczne takie jak dostosowanie utworu do nowego nośnika czy poprawa błędów gramatycznych nie będą w tym przypadku brane pod uwagę;

- prawo do rzetelnego wykorzystania utworu – sprzeciw wobec niedbałemu, wypaczonemu, sprzecznemu z zamysłem autora sposobowi wykorzystania utworu;

- prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

- prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

Źródło:
Autorskie prawa osobiste [dostęp 01.06.2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/a/272484,Autorskie-prawa-osobiste.html
Okres ochrony utworu | Krótki kurs własności intelektualnej [dostęp 28.07.2020]. Dostępny w World Wide Web: https://prawokultury.pl/kurs/okres-ochrony-utworu
Prawo autorskie w instytucjach kultury, pod red. A. Sewerynik, Warszawa 2019 [dostęp 18.06.2020]. Dostępny w World Wide Web: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrsha2tona