Punkt Informacji Normalizacyjnej

Punkt Informacji Normalizacyjnej działa na podstawie umowy Politechniki Gdańskiej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym z 13 grudnia 2010 r. Normy polskie PN w formie papierowej i cyfrowej są udostępniane na miejscu w Czytelni Czasopism Bieżących, Baz Danych, Informacji Naukowej i Norm. Tematyka zbiorów to pełen zakres tematyczny Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS) Od 1 kwietnia 2009 r. normy polskie ukazują się w formie cyfrowej. Baza obejmuje normy bieżące, projekty norm, dokumenty i wydawnictwa normalizacyjne oraz normy aktualne. Czytelnia posiada normy w formie papierowej wydane do 1 kwietnia 2009 r., w tym wycofane normy archiwalne.

Katalog norm polskich PN znajduje się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl).

Przykłady norm:

  • Normy międzynarodowe: ISOIEC – International Standard (ISO, IEC)
  • Norma europejska: EN – European Standard (CEN, CENELEC, ETSI)
  • Dokument harmonizacyjny: HD – Harmonization Document (CENELEC)
  • Norma polska: PN (PKN)

W Polsce normą krajową jest Polska Norma, oznaczona symbolem PN na zasadzie wyłączności, przyjęta w drodze konsensu, zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną (PKN) i dostępna powszechnie. Polska Norma może być opracowaniem własnym, wprowadzeniem Normy Europejskiej – EN, lub normy międzynarodowej – wprowadzenie EN może nastąpić w języku oryginału. Głównym dokumentem normalizacji europejskiej jest Norma Europejska.

Inne dokumenty normalizacyjne:

TS (Specyfikacja Techniczna) to dokument normatywny, opracowywany dla przedstawienia informacji o cechach przedmiotu istotnych dla rozwoju rynku, podania użytkownikom wytycznych w zakresie właściwości lub metod badań, wprowadzenia eksperymentalnych technologii lub właściwości, opublikowania wyników prac nad projektem normy w razie niedostatecznego poparcia projektu w głosowaniu.

TR (Raport Techniczny) ma charakter informacyjny i nie zawiera treści sugerujących, że jest dokumentem normatywnym; może np. zawierać dane uzyskane z przeglądu przeprowadzonego wśród członków krajowych CEN/CENELEC, bądź dotyczące pracy w innych organizacjach, albo aktualnego poziomu techniki w relacji do norm krajowych dotyczących konkretnego tematu.

Guide (Przewodnik) to dokument informacyjny, stanowiący zbiór zasad, metod i wytycznych. TS, TR i Guide publikują ISO, IEC, CEN, CENELEC.

CWA (Porozumienie Warsztatowe) to dokument zawierający uzgodnienia techniczne, powstały w wyniku porozumienia stron biorących udział w warsztatach, jednak nie w ramach Komitetu Technicznego. CWA publikują CEN i CENELEC.

PAS (Specyfikacja Powszechnie Dostępna) to dokument publikowany w odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie rynku. PAS publikują ISO i IEC.

Normy o numerach pozbawionych prefiksu PN (ewentualnie PKN dla dokumentów normalizacyjnych) są normami międzynarodowymi, które nie są przyjęte w Polsce i jako takie nie są dostępne w naszej Czytelni (można je uzyskać do wglądu w Czytelni Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie).

Objaśnienia zapisu numerów PN i PKN: [więcej]