SPARC Europe - Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

DOSTĘP | https://sparceurope.org/

Międzynarodowa organizacja non-profit lobbująca na rzecz Open Access na terenie krajów europejskich, działa od 2004 r. SPARC Europe współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy kształtującymi politykę Open Access. SPARC Europe oprócz otwartej nauki promuje także otwarte szkolnictwo w Europie. Ponadto, organizacja zajmuje się  otwartym dostępem do publikacji, otwartą recenzją, otwartymi danymi, otwartymi zasobami  edukacyjnymi, a także oceną badań i rzetelnością badań. Otwarcie dostępu do europejskich badań dla wszystkich, ma docelowo doprowadzić do przyspieszenia tempa odkryć w środowiskach akademickich  i prywatnych oraz do usprawnienia procesu uczenia się na wszystkich poziomach edukacji. SPARC Europe reprezentuje interesy tych instytucji badawczych i edukacyjnych w całej Europie, które zobowiązały się do spełnienia warunku zachowania otwartego dostępu i otwartej nauki. Do grona tych instytucji należą: biblioteki narodowe, konsorcja biblioteczne, konsorcja uniwersyteckie, europejskie uniwersytety / biblioteki uniwersyteckie, europejskie instytuty badawcze, inne instytuty szkolnictwa wyższego, instytucje finansujące, wydawcy.

Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki politechniki Gdańskiej, jest członkiem SPARC Europe Board of Directors. Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem tej organizacji od listopada 2017 r. Kadencja dr Anny Wałek w Radzie SPARC Europe rozpoczęła się 1 stycznia 2018 r. i potrwa trzy lata. Upowszechnianie wiedzy o otwartej nauce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, szerzenie wiedzy o działaniach i misji SPARC Europe w bibliotekach i instytucjach naukowych w Polsce i regionie, udział Biblioteki PG w różnego typu przedsięwzięciach i projektach SPARC Europe to główne cele zaplanowanych działań [SPARC Europe board].

Cele:

 • wspieranie ogólnoeuropejskich i krajowych programów Otwartego Szkolnictwa w obszarach otwartego dostępu do publikacji, otwartych recenzji, otwartych danych      i otwartych zasobów edukacyjnych, a także oceny badań i integralności badań
 • zapewnienie wiodącej pozycji w Europie w zakresie Otwartego Szkolnictwa w dłuższej perspektywie, wykorzystując silne kontakty z decydentami i europejskimi instytucjami badawczymi w całej Europie
 • wzmocnienie pracy w ramach programu Otwartego Szkolnictwa (Open Scholarship) w całej Europie w celu uzyskania bardziej jednolitego podejścia poprzez zwiększoną współpracę z organizacjami, projektami i inicjatywami, takimi jak m.in. Platforma Otwartej Nauki, EARMA, LIBER, EIFL, EuroCRIS, Science Europe, EUA, Knowledge Exchange.
 • wprowadzanie nowych norm i praktyk w obszarze zmian kulturowych w środowisku akademickim w zakresie komunikacji naukowej (otwartość jako model domyślny).

Działania:

 • prowadzenie otwartego dostępu (Open Access)
 • rozszerzanie otwartych danych (Open Data)
 •  przyspieszenie otwartej edukacji (Open Education)

Projekty SPARK Europe realizowane są w czterech obszarach programowych:

 • wpływanie na europejskich decydentów i naukowców w kwestiach związanych z lobbowanie na rzecz otwartej nauki i otwartego szkolnictwa
 • wsparcie i wzmacnianie Otwartego Szkolnictwa (Open Scholarship, OS) w Europie; ułatwianie lepszego utrzymywania usług OS w przyszłości
 • zapewnienie rzecznictwa, wskazówek, narzędzi i usług wspierających wdrażanie i monitorowanie polityki otwartości
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, w tym dzielenie się dobrymi praktykami i europejskimi doświadczeniami.

Open Education in European Libraries of Higher Education, 2020

Członkami SPARC Europe w Polsce są: Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka im. Mikołaja Kopernika.

30 października 2020 opublikowany został raport z przeprowadzonej przez organizację SPARC Europe ankiety badającej infrastrukturę oraz usługi będące składowymi Otwartej Nauki w Europie. Raport zawiera informacje na temat oceny oferty otwartej infrastruktury oraz na temat docelowych odbiorców, ich oczekiwań i potrzeb. Pełna treść raportu jest dostępna w repozytorium ZENODO:

Scoping the Open Science Infrastructure Landscape in Europe, 2020

 
Oprac. na podstawie SPARC Europe [online], https://sparceurope.org/ [dostęp 11.12.2017]