Głównym celem działalności Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych na uczelni zasadniczo poprzez udostępnianie informacji o literaturze naukowej oraz organizację dostępu  do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed uczelnią. Biblioteka PG uczestniczy w realizacji zadań uczelni, która tworzy ofertę programową atrakcyjną dla cudzoziemców. Wzrost współczynnika umiędzynarodowienia uczelni wynika w dużej mierze ze wzrostu liczby obcokrajowców wybierających studia na Politechnice Gdańskiej. Biblioteka PG czynnie uczestniczy w procesie internacjonalizacji uczelni wspierając realizację wspomnianych procesów w odniesieniu międzynarodowym poprzez dostosowywanie świadczonych usług dla użytkowników zagranicznych oraz uczestniczenie w Programie ERASMUS+.