Dla naukowców

Wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 [wejście]

Indeks Hirscha
Czasopisma punktowane

Współ­czyn­nik h jest spo­so­bem mie­rze­nia osią­gnięć nauko­wych z uwzględ­nie­niem liczby publi­ka­cji i liczby cyto­wań. Współ­czyn­nik h (ang. index h, h-​index, Hirsch index, Hirsch num­ber) dla danego autora jest to liczba publi­ka­cji cyto­wa­nych ≥ h razy. Np. współ­czyn­nik h = 10 ozna­cza, że autor ma 10 publi­ka­cji cyto­wa­nych co naj­mniej 10 razy. Wiel­kość h zależy więc od dwóch czyn­ni­ków: liczby publi­ka­cji i ich popu­lar­no­ści. Wzrost współ­czyn­nika h można osią­gnąć publi­ku­jąc prace, które znajdą znaczny oddźwięk.

źródło:  www.mini.pw.edu.pl/~dryzek


JAK OBLICZYĆ INDEX HIRSCHA?

 Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

ISI WEB OF SCIENCE

SCOPUS

GOOGLE SCHOLAR I NAKŁADKA PUBLISH OR PERISH

  • Nakładka Publish or Perish na Google Scho­lar - pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar.
  • prezentacja Google Scholar oraz Publish or Perish [wejście]
  • Nakładka na Google Scho­lar [wejście]
  •  

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.