Doradztwo dla młodych naukowców Politechniki Gdańskiej

Biuro Karier zaprasza młodych naukowców, w tym doktorantów, na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości.
 
W programie konsultacji - P O R A D N I C T W O                  Z A W O D O W E, w tym m.in. wsparcie w zakresie:
planowania kariery, sprecyzowania celów zawodowych            i sposobów ich realizacji;
odkrywania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji      do wykonywania określonej pracy;
określenia mocnych stron, kompetencji potrzebnych                w pracy;
 
określenia optymalnych sposobów wykorzystania własnych talentów w karierze zawodowej;
przygotowania dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 

W programie konsultacji -  P O R A D N I C T W O   D O T Y C Z Ą C E   P R Z E D S I Ę B  I O R C Z O Ś C I – w tym m.in. wsparcie w zakresie:

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. kwestie prawne (wybór formy prawnej i formy opodatkowania);
pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności, z dostępnych na rynku źródeł finansowania działalności (w tym m.in. kredyty,           pożyczki, dotacje); 
tworzenia modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas (ułatwiającego kompleksowe sprawdzenie pomysłu przed jego realną        realizacją oraz przygotowującego do stworzenia Biznesplanu);
przeprowadzenia analizy SWOT dla poszczególnych rozwiązań;
dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Przedsiębiorców.
 
W celu uzyskania dostępu do testu oraz umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt drogą telefoniczną: 58/ 347 28 84 lub drogą mailową: biuro.karier@pg.edu.pl