II edycja Programu Stażowego "Energia dla Przyszłości"

 • Ministerstwo Energii,

  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

  ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach drugiej edycji

  PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

  Liczba miejsc: 30

  Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

   

  Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

   

  CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

  ·         budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

  ·         zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;

  ·         przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

   

  PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

   

  PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

   

  ·         są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych Politechniki Gdańskiej następujących wydziałów: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

  ·         nie ukończyły 27 roku życia;

  ·         posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

  ·         legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

   

  DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:

  ·         udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;

  ·         udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

  ·         udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  1)     CV

  2)     list motywacyjny

  1. zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   

  DOKUMENTY DODATKOWE:

  1)      zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym

  2)      kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2

  3)      zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

   

  ETAPY NABORU:

  ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

   

  ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

   

  ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

   

  JAK APLIKOWAĆ?

  1. Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci  

  2. Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny.

   

  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 24 KWIETNIA do 23 MAJA 2017 r.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl