Konkurs PZPTS na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych 2017 - termin 30 września

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem  

30 września  2017 r.

Nagroda w konkursie  –  5 000 złotych .
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia  2017 r.

Formularz zgłoszenia zajdziecie w  Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) jednostronne streszczenie pracy;
2) potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
3) 0pinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza  na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 00-727 Warszawa,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel.603 626 656 ;
e-mail :office@tworzywa.org.pl 

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych;                  
Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;  
Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych.                                            
Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.