„Barometr zawodów” – prognoza zapotrzebowania na zawody w 2017 r.

W jakich zawodach pracownicy poszukiwani są najczęściej? Czy są powiaty, w których łatwiej o pracę w danym zawodzie? W jakich zawodach aktualnie trudno jest o znalezienie zatrudnienia? Dlaczego?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć korzystając z wyników badania „Barometr zawodów na rok 2017”.

Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2017 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce.

W badaniu metodą ekspercką oceniono 165 zawodów i zaszeregowano je do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych (w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż liczba ofert pracy). Ponadto zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2017 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody.

Po zakończeniu badania Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku opracował raport podsumowujący całą uzyskaną w badaniu wiedzę. Raport zawierał również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2017 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców. Istotnym elementem dokonanych analiz jest wskazanie możliwych przyczyn prognozowanych deficytów i nadwyżek.

Cała zgromadzona w badaniu wiedza, w tym także opracowane raporty, dostępna jest na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl. Strona stanowi proste w obsłudze, interaktywne narzędzie informatyczne umożliwiające szybki dostęp do wszystkich zgromadzonych w badaniu informacji, w tym także do komentarzy dotyczących sytuacji poszczególnych zawodów na lokalnych rynkach pracy. Na stronie możliwa jest prezentacja prognoz w podziale na powiaty i województwa (dział Mapy) oraz generowanie zestawień tabelarycznych z danymi dla wybranych powiatów i zawodów (dział Tabele).

Informacje dostępne również na www.wup.gdansk.pl oraz www.porp.pl