Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

 

Politechnika Gdańska monitoruje kariery zawodowych absolwentów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

 

Jaki jest cel monitorowania?

Celem monitorowania jest uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów PG na ryku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z poziomem i specjalnością ukończonych studiów  oraz opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia, z punktu widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy.

 

Kto jest objęty monitorowaniem?

Monitorowaniem objęci są absolwenci studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

W jakiej formie przeprowadzane są badania?

Badania polegają na przesłaniu drogą mail-ową do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, zindywidualizowanego linku do ankiety,  z prośbą o jej wypełnienie.

 

Kiedy monitorowanie zostanie przeprowadzone?

 Monitoring zostanie przeprowadzony w przeciągu 3 lat od dnia ukończenia studiów.

 

Jak wziąć udział w monitorowaniu?

Należy wypełnić, wydrukować i podpisać Kartę Informacyjną Absolwenta PG  i dostarczyć do Biura Karier PG. Elektroniczny formularz karty znajduje się na stronie Moja PG studenta, w zakładce „Dokumenty”. Dostarczenie karty do Biura Karier PG jest warunkiem uzyskania wpisu do karty obiegowej, dokonywanego przez  pracownika biura.

 

Jaki charakter posiadają udzielone w ankiecie odpowiedzi?

Wszystkie udzielone odpowiedzi mają charakter poufny. Wyniki przeprowadzonego badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym.

 

Ile czasu zajmuje wypełnienie ankiety?

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10-15 minut. 

 

Dlaczego warto wyrazić zgodę i wziąć udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów PG?

Politechnika Gdańska pragnie podtrzymywać kontakty ze swoimi absolwentami,  aby mogli oni wpływać na rozwój Uczelni. Badania karier zawodowych absolwentów uznawane są obecnie za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy. Im większa liczba studentów wyrazi zgodę na monitorowanie karier zawodowych i przystąpi do badań tym większe prawdopodobieństwo uzyskania miarodajnych wyników, które pozwolą na zmodyfikowanie oferty dydaktycznej, tak aby ułatwić start zawodowy przyszłym absolwentom Uczelni.
Wysoka pozycja Uczelni na rynku edukacyjnym przedkłada się na postrzeganie jej absolwentów na rynku pracy.

 

WAŻNE

Przed wydrukowaniem Karty Informacyjnej Absolwenta PG należy sprawdzić  czy wszystkie podane w karcie dane są prawidłowe tj. e-mail, telefon i adres korespondencyjny. Część lub całość ww. danych może być przeniesiona z systemu, dlatego jeśli są błędne prosimy o wpisanie aktualnych.

 

Niewyrażenie zgody na badania powoduje wydrukowanie karty bez ww. danych. Taką kartę również należy podpisać i dostarczyć do Biura Karier PG.

 

Na dodatkowe pytania lub wątpliwości z chęcią odpowiedzą pracownicy Biura Karier PG:

Budynek Bratniak, pok. 204

Tel. 58 / 347 28 84

e-mail: biuro.karier@pg.edu.pl