V edycja programu stażowego „Energia dla Przyszłości” – wydłużenie terminu naboru

Nabór do V edycji programu stażowego „Energia dla Przyszłości”, organizowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz PGE S.A, PKN Orlen S.A., PGNiG S.A oraz PSE S.A., został wydłużony do 31 lipca 2020 r.

 

 

Ministerstwo Klimatu,

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

ogłaszają nabór kandydatów

 

na roczny, płatny staż w ramach piątej edycji

 

PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

https://www.gov.pl/web/klimat/energiadlaprzyszlosci

Liczba miejsc: 32

 

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Klimatu oraz siedziby spółek energetycznych biorących udział w Programie (na terenie Polski).

 

Termin odbywania stażu: październik 2020 – wrzesień 2021 (12 miesięcy)

 

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni technicznych zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju
  i Ministerstwie Klimatu;

 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

 

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO CIEBIE, JEŚLI SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE, CZYLI:

 

 • jesteś STUDENTEM jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich następujących wydziałów wybranych uczelni technicznych:

 1. Politechnika Warszawska

- Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;

- Wydział Mechatroniki;

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;

- Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;

- Wydział Chemiczny;

- Wydział Fizyki;

- Wydział Inżynierii Lądowej;

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;

- Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej;

- Wydział Energetyki i Paliw;

- Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu;

- Wydział Górnictwa i Geoinżynierii;

- Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska;

- Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska;

- Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji;

- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;

- Wydział Odlewnictwa;

- Wydział Metali Nieżelaznych;

- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej;

 

 1. Politechnika Śląska w Gliwicach

- Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki;

- Wydział Mechaniczny Technologiczny;

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki;

- Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej;

- Wydział Inżynierii Materiałowej;

- Wydział Chemiczny;

 1. Politechnika Gdańska

- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;

- Wydział Elektrotechniki i Automatyki;

- Wydział Mechaniczny;

- Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa;

- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;

- Wydział Chemiczny;

- Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej;

 1. Politechnika Wrocławska

- Wydział Mechaniczny;

- Wydział Elektroniki;

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Mechaniczno-Energetyczny;

- Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii;

- Wydział Inżynierii Środowiska;

- Wydział Chemiczny;

 1. Politechnika Częstochowska

- Wydział Infrastruktury i Środowiska;

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki;

- Wydział Elektryczny;

 1. Politechnika Łódzka

- Wydział Mechaniczny;

- Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;

- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;

 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki;

- Wydział Mechaniczny;

- Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;

- Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej;

 1. Politechnika Poznańska

- Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki;

- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki;

- Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej;

- Wydział Technologii Chemicznej;

- Wydział Inżynierii Mechanicznej;

 

 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

- Wydział Elektroniki;

- Wydział Inżynierii Mechanicznej;

- Wydział Mechatroniki i Lotnictwa;

- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji;

- Wydział Nowych Technologii i Chemii;

 1. Politechnika Lubelska

- Wydział Elektrotechniki i Informatyki;

- Wydział Inżynierii Środowiska;

- Wydział Mechaniczny;

 

 1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki;

- Wydział Techniki Morskiej i Transportu;

- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej;

 

 1. Politechnika Białostocka

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Mechaniczny;

 

 1. Uniwersytet Morski w Gdyni

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Mechaniczny;

 

 1. Politechnika Świętokrzyska

- Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki;

- Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki;

- Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn;

 

lub jesteś ABSOLWENTEM studiów magisterskich jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

 • nie ukończyłeś/aś 27 roku życia;

 • znasz język angielski na poziomie co najmniej B2,

 • uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich
  na poziomie nie niższym niż 4,0.

 

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE ZA:

 • zrealizowanie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem energetycznym (wymagane zaświadczenie);

 • znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wymagany certyfikat);

 • kontynuację/ukończenie nauki na drugim kierunku studiów (ekonomia lub pokrewny).

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. CV w języku polskim

 2. zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego).

 

 

ETAPY NABORU:

 

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

 

ETAP II – TEST WIEDZY (zakres tematyczny: energetyka, energia jądrowa, odnawialne źródła energii, sektor paliw ciekłych i gazowych, innowacyjne technologie energetyczne)

– SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (obejmująca wiedzę z zakresu sektora energetycznego oraz motywację do realizacji stażu)

 

 

Program stażu jest realizowany w języku polskim.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytanie na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

 

 

1) Dane osobowe zawarte w formularzu są przetwarzane przez:

- Ministra Klimatu z siedzibą w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54,

- GK PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (00-496),

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 (09-411),

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. M Kasprzaka 25 (01-224),

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 (05-520),

którzy są współadministratorami danych osobowych.

2) Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu naboru kandydatów do Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” oraz jego realizacji.

4) Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż podany powyżej.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności imię i nazwisko, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.)

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu Stażowego "Energia dla Przyszłości".

8) Osoba wypełniająca formularz ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i przenoszenia danych.

9) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub podmioty realizujące porozumienie.

10) Osoba wypełniająca formularz ma prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

11) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi wybór kandydata
do realizacji Programu Stażowego "Energia dla Przyszłości".

13) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem (inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl).