Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

 

Akty prawne:

 1. Prawo Przedsiębiorców http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646
 2. Podatek VAT http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350
 4. Zryczałtowane formy opodatkowania http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981440930
 5. Kodeks Cywilny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093
 6. Kodeks Pracy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141
 7. Ubezpieczenia Społeczne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887
 8. Ubezpieczenia Zdrowotne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20042102135
 9. Ustawa o ZUS http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887
 10. Prowadzenie PKPiR http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031521475

 

Instytucje i urzędy

 1. Urząd Miasta Gdańska https://www.gdansk.pl/
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego https://pomorskie.eu/
 3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia
 4. Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse
 5. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
 6. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku http://www.pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-gdansku
 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/
 8. Urząd Statystyczny w Gdańsku https://gdansk.stat.gov.pl/
 9. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/start-biznesu
 10. Agencja Rozwoju Pomorza https://www.arp.gda.pl/
 11. Krajowa Izba Gospodarcza https://kig.pl/
 12. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/
 13. Urząd Patentowy https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
 14. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców https://rzecznikmsp.gov.pl/
 15. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego http://investgda.pl/
 16. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw https://www.pomorskaizba.pl/
 17. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza http://rigp.pl/
 18. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość https://swp.gda.pl/
 19. Business Centre Club loża gdańska http://lozagdanskabcc.org.pl/
 20. Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/

 

Rejestracja działalności:

 1. Wyszukiwarka Polskiej Klasyfikacji Działalności – kody PKD https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
 2. Osobiście: Urząd Miejski w Gdańsku https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej-ceidg,a,44391
 3. On-line:
 1. Założenie Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl/pz/index
 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Portale dla przedsiębiorców:

 1. Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/
 2. Serwis informacyjno – usługowy dla przedsiębiorcy https://www.biznes.gov.pl/pl
 3. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy https://przedsiebiorczygdansk.pl/
 4. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości http://gfp.com.pl/
 5. Poradnik Przedsiębiorcy https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/
 6. Portal Przedsiębiorcy https://6krokow.pl/
 7. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej https://www.coig.com.pl/index.php

 

Finansowanie działalności:

 1. Portal Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 2. Pomorski Fundusz Pożyczkowy https://www.pfp.gda.pl/
 3. Fundusz Mikro https://www.funduszmikro.pl/
 4. Mała pożyczka http://www.rpo.pomorskie.eu/mala-pozyczka
 5. Bank Gospodarstwa Krajowego https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/

 

Wyszukiwarki gospodarcze:

 1. CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx
 2. KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
 3. REGON https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
 4. NIP https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/
 5. VAT https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#2