Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

ILHO PL S.A.

Ogrodowa 28/30 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 509848781

http://ilho-pl.pl


POWSTALIŚMY W 2009 ROKU JAKO POŁĄCZENIE CZTERECH PORTUGALSKICH FIRM DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE BUDOWNICTWA ORAZ WYPOSAŻENIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH.

ILHO PL reali­zuje inwe­sty­cje budow­lane w cha­rak­te­rze Gene­ral­nego Wyko­nawcy. W obsza­rze naszych dzia­łań znaj­dują się obiekty komer­cyjne, han­dlowo-usłu­gowe, hote­lowo-restau­ra­cyjne oraz prze­my­słowe. Wspie­ramy naszych klien­tów na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji, pod­su­wamy opty­malne roz­wią­za­nia pro­jektowe i tech­no­lo­giczne oraz ofe­ru­jemy pomoc w uzy­ski­wa­niu nie­zbęd­nych doku­men­tów i pozwo­leń.

Zaczynając od budowy supermarketów rozwinęliśmy swoją działalność w trzech podstawowych obszarach:

  • budownictwo,
  • dostawa i montaż wyposażenia sklepów, lokali gastronomicznych i hotelarskich,
  • chłodnictwo przemysłowe i komercyjne.

W każ­dym z wymie­nio­nych wyżej obsza­rów świad­czymy usługi ser­wi­sowe i kon­ser­wa­cyjne. Tym co wyróż­nia naszą firmę na rynku jest kom­plek­so­wość świad­czo­nych przez nas usług.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

  • Budownictwo lądowe

Brak aktualnych ofert