Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Straganiarska 24-27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 7431855

http://www.wfos.gdansk.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). Fundusz posiada osobowość prawną i jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.).

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz zapewnienia pełnego wykorzystania niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro).

Środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawa ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych. Fundusz przeznacza środki na finansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego zgodnie z "Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010" oraz Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

  • Energetyka
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Inżynieria środowiska

Brak aktualnych ofert