Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

ILHO PL S.A.

Ogrodowa 28/30 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 509848781

http://ilho-pl.pl


POWSTALIŚMY W 2009 ROKU JAKO POŁĄCZENIE CZTERECH PORTUGALSKICH FIRM DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE BUDOWNICTWA ORAZ WYPOSAŻENIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH.

ILHO PL reali­zuje inwe­sty­cje budow­lane w cha­rak­te­rze Gene­ral­nego Wyko­nawcy. W obsza­rze naszych dzia­łań znaj­dują się obiekty komer­cyjne, han­dlowo-usłu­gowe, hote­lowo-restau­ra­cyjne oraz prze­my­słowe. Wspie­ramy naszych klien­tów na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji, pod­su­wamy opty­malne roz­wią­za­nia pro­jektowe i tech­no­lo­giczne oraz ofe­ru­jemy pomoc w uzy­ski­wa­niu nie­zbęd­nych doku­men­tów i pozwo­leń.

Zaczynając od budowy supermarketów rozwinęliśmy swoją działalność w trzech podstawowych obszarach:

 • budownictwo,
 • dostawa i montaż wyposażenia sklepów, lokali gastronomicznych i hotelarskich,
 • chłodnictwo przemysłowe i komercyjne.

W każ­dym z wymie­nio­nych wyżej obsza­rów świad­czymy usługi ser­wi­sowe i kon­ser­wa­cyjne. Tym co wyróż­nia naszą firmę na rynku jest kom­plek­so­wość świad­czo­nych przez nas usług.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe

ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel

Cygana 4 Opole OPOLSKIE

Tel: 77 44 28 554

http://www.szkolenia.opole.pl


Szkolenia i doradztwo.Branże

 • Inna

IMAPP

Rejtana 15/25 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: +48 22 390-53-04

http://www.imapp.pl


W imapp jesteśmy przekonani, że zmiana zawsze może być zmianą na lepsze. Jednak zmienianie firmy, organizacji czy świata na lepsze wymaga informacji. Dlatego w naszej działalności koncentrujemy się na:

 • wsparciu analitycznym – zwłaszcza w zakresie modelowania i prognozowania procesów biznesowych, matematycznej optymalizacji oraz analizach dużych zbiorów danych;
 • analizach polityki społeczno-gospodarczej – zwłaszcza w zakresie identyfikacji wyzwań, zaplanowania działań oraz oceny ich efektów;
 • tworzeniu programowania – zwłaszcza wykorzystywanego w przetwarzaniu danych.

Naszym partnerom oferujemy usługi analityczne umożliwiające zupełnie nowe spojrzenie na procesy biznesowe i gospodarcze, uzyskanie ze zgromadzonych danych odpowiedzi zarówno na pytania fundamentalne, jak i bardzo szczegółowe – i zaplanowanie na tej podstawie optymalnych dla organizacji rozwiązań.

Zmiana dotyczy także nas samych. Nie chcemy być tylko odbiorcami zachodzących wokół nas zmian – tworzymy więc własne rozwiązania programistyczne, wspierające maksymalnie efektywne przetwarzanie różnych rodzajów danych – od dużych baz danych, poprzez złożone problemy optymalizacyjne, po grafikę komputerową. Kombinacja rozwiązań autorskich oraz opartych na oprogramowaniu open-source umożliwia nam oferowanie naszym klientom unikalnych narzędzi programistycznych na bardzo konkurencyjnych zasadach.


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Informatyka
 • Inna

IMGW-PIB

Podlesna 61 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 503 122 112

http://www.imgw.pl/dzialalnosc-imgw-pib/


Do podstawowych statutowych zadań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach:

 1. meteorologii,
 2. hydrologii,
 3. oceanologii,
 4. gospodarki i inżynierii wodnej,
 5. jakości zasobów wodnych,
 6. gospodarki ściekowej,
 7. utylizacji osadów ściekowych.

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej
i obronności Państwa w zakresie jego działania.

Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Automatyka
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Inżynieria środowiska

IMPACT Sp. z o.o.

Balcerskiego 10/2A Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48884008456

http://www.impact-pro.pl


Firma IMPACT Sp. z o.o. kieruje swoją ofertę do inwestorów, firm, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, doradztwa technicznego, projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych. Nasz zakres działalności to: budownictwo kubaturowe (jedno i wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, hale magazynowe i produkcyjne, etc. ), budownictwo mostowe oraz drogowe.Branże

 • Architektura i urbanistyka
 • Budownictwo lądowe
 • Budownictwo wodne

IMPEL SA

Ślężna 118 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE

Tel: +48510011606

https://www.impel.pl/


Impel jest największą w Polsce grupą firm specjalizujących się w outsourcingu wysokiej jakości usług dla instytucji i przedsiębiorstw.

 


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Impel Visual Solutions

Ślężna Wrocław DOLNOŚLĄSKIE

Tel: 502271722

http://www.impel.pl


Grupa Impel obsługuje kompleksowo procesy biznesowe i pomocnicze klientów. Jest doświadczonym dostawcą usług outsorcingowy, które zapewniają ich klientom wymierne korzyści. Działamy według zasad partnerstwa, wzajemnej uczciwości, szacunku i kreatywności. 


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inżynieria procesu
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

IMPEL Visual Solutions

Obrońców Wybrzeża 6 Koleczkowo POMORSKIE

Tel: 727003346

http://www.impel.pl


Firma prężna, dynamiczna. Szybko się rozwija.

Branża - identyfikacja zewnętrzna

Klienci - stacje paliw, sieci sklepów, banki, dealerzy samochodowi, ...

Praca na granicy pomiędzy Sztuką z Techniką = ciekawa.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Architektura i urbanistyka
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Kosztorysowanie

IMS Sofa Sp. z o.o.

Bydgoska 50 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE

Tel: +48 52 58 38 600

http://www.etap-sofa.pl/


IMS Sofa to międzynarodowa korporacja, działającą na rynku meblowym, posiadającą swoje zakłady produkcyjne oraz salony sprzedaży w wielu krajach Europy.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Zarządzanie produkcją

IMV Polska Sp. z o. o.

Gintrowskiego 31 Warszawa

Tel: +48223100560

http://www.imvpolska.pl/pl/


IMV jest prywatnym i niezależnym dostawcą profesjonalnych usług administracyjnych na rynku nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych w Polsce, Austrii, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. W 2007 roku powstał oddział IMV Polska Sp. z o.o., który działa jako spółka zależna od IMV Immobilien Management GmbH.


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie