Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2020

Projekty pracowniczeZagospodarowanie terenu i utworzenie strefy wypoczynku przy wjeździe na teren kampusu od ulicy Traugutta

Numer projektu:
146/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
98.900,- zł

Autor:
Krzysztof Sobczyński

Opis projektu
Projekt ma na celu utworzenie strefy zieleni i wyposażenie jej w elementy małej architektury tak, aby powstała strefa relaksu, z której mogliby korzystać studenci i pracownicy uczelni. Obszar usytuowany jest na wysokości wjazdu na teren kampusu od strony ulicy Traugutta, w pobliżu budynków Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej, z drugiej strony graniczy z dojściem do kolejki SKM i szpitala. W minionym okresie teren ten stanowił zaplecze zakończonej właśnie budowy.
Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania.
Punktem wyjścia dla realizacji tego przedsięwzięcia jest przesunięcie istniejącego wzdłuż budynku Chemia C ogrodzenia w głąb parku i włączenie wyznaczonego w ten sposób terenu do terenu kampusu. Droga przylegająca do budynku Chemia C stanowi trakt pieszo-jezdny i oznaczona jest znakiem B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, co pozwala na swobodne poruszanie się po całej strefie wypoczynku bez kolizji z ruchem samochodowym.
Wykonane zostanie utwardzenie terenu w miejscach przewidzianych na ciągi piesze (ułożona zostanie kostka granitowa, nawiązująca stylistycznie do przylegającego terenu). Kluczowym elementem zagospodarowania terenu będzie zieleń – powstaną trawniki oraz zieleń średnia i wysoka (drzewa po wewnętrznej stronie nowo powstałego ogrodzenia).
Teren zostanie wyposażony w ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzenie zmierzchowe. Po analizie potrzeb użytkowników zakłada się także montaż stojaków na rowery.
Planowane jest w przyszłości uatrakcyjnienie terenu parku poprzez montaż form architektonicznych (na przykład prac nagrodzonych w konkursach studenckich).
Uzasadnienie

Obszar ten stanowi wizytówkę uczelni, stanowiąc strefę wjazdową. Jednocześnie, będąc własnością uczelni, ze względu na istniejące ogrodzenie, teren nie był do tej pory wykorzystany i funkcjonował jako część parku.
Jednocześnie brak jest w najbliższym otoczeniu miejsca, gdzie studenci mogą korzystając z dobrej pogody wspólnie spędzać czas czy indywidualnie odpocząć w chwili wolnej od zajęć. Obecnie wskazany teren jest – po zakończeniu realizacji inwestycji rozbudowy budynku Chemia C - niewykorzystywany.

Nazwa Koszt netto
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Chodniki - kostka granitowa
3. Zieleń
3.1.Przygotowanie terenu – rozebranie drogi tymczasowej, nawiezienie ziemi
3.2.Nasadzenia – zieleń średnia i wysoka
3.3.Trawniki
4. Mała architektura
4.1. Ławki
4.2. Kosze na śmieci
5. Oświetlenie
6. Stojak na rowery

Koszt netto - razem
VAT 0 %
Koszt brutto - razem 98 900 zł


Nowa brama wejściowa na teren Politechniki Gdańskiej od ul. Brackiej

Numer projektu:
150/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60000 zł

Autor:
Andrzej Szczerkowski

Opis projektu
Wejście na teren PG przy ul. Siedlickiej od strony ul. Fiszera jest tak zorganizowane że piesi muszą uważać na wjeżdżające tą samą bramą auta, kierowcy muszą uważać na pieszych często przechodzących pod otwierającymi się szlabanami uruchamianymi przez przejeżdżające pojazdy.
Żeby nie doszło do wypadku powinno oddzielić się wejście od wjazdu. Proponuję żeby brama przy ulicy Siedlickiej pozostała bramą wjazdową a dla pieszych utworzyć nową bramę wejściową.
Bramę wejściową można utworzyć od strony ulicy Brackiej przy skrzyżowaniu z ulicą I. Łukasiewicza. W ogrodzeniu pozostały elementy świadczące o tym ze przed laty w tym miejscu brama była usytuowana.
Aby utworzyć wejście konieczna byłaby wymiana chodnika z obu stron ogrodzenia oraz elementów ogrodzenia na elementy stalowe, kute , wzorowane na głównej bramie wejściowej.
Jeżeli jednak realizacja tego projektu byłaby niemożliwa, alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie bramy wejściowej bezpośrednio przy szlabanie wyjazdowym, między szlabanem a ogrodzeniem.

Skaner dla użytkowników Biblioteki oraz podniesienie jakości wyposażenia czytelni wydziałowych

Numer projektu:
152/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
80000 zł

Autor:
Anna Kowalska

Opis projektu
Opis projektu
1. Cel
Specyfika pracy intelektualnej zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych nieodłącznie związana jest obecnie z cyfrowymi środkami przekazu. Dla jej usprawnienia oraz wsparcia podstaw komunikacji naukowej i dydaktycznych funkcji Biblioteki, chcielibyśmy zapewnić użytkownikom dobrej jakości wielofunkcyjny samoobsługowy skaner. Byłby on dostępny w Bibliotece głównej PG dla wszystkich użytkowników.

Projekt dotyczy również uzupełnienia wyposażenia dwóch filii Biblioteki Politechniki Gdańskiej: Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii (połączone czytelnie Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) oraz Czytelni na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Będą to meble i elementy wyposażenia wnętrz zapewniające użytkownikom podniesienie komfortu pracy zgodnie z trendami obserwowanymi we współczesnych bibliotekach akademickich.

2. Motywacja
Zarówno w Bibliotece głównej, jak i w obu czytelniach frekwencja wizyt jest bardzo wysoka, a użytkownicy spędzają tu niejednokrotnie długie godziny. Wyposażenie Biblioteki w dobrej jakości samoobsługowe urządzenie skanujące, a filii w wygodne sofy, pufy czy ekrany dźwiękoszczelne wpisuje się w realne zapotrzebowanie użytkowników traktujących bibliotekę już nie tylko jako miejsce pośrednictwa w dostępie do literatury, ale także jako przestrzeń zapewniającą warunki do komfortowego przebywania, przygotowywania się do zajęć, egzaminów czy pisania prac dyplomowych. Warto zauważyć, że wśród projektów zgłaszanych przez studentów do Budżetu obywatelskiego znajdują się tzw. strefy relaksu. Nie zawsze jednak istnieją warunki dla realizacji tego typu potrzeb. Przyjazne użytkownikom przestrzenie biblioteki z powodzeniem odpowiedzą na takie zapotrzebowanie. Zapewnią komfortowe i profesjonalne otoczenie dla aktywności intelektualnej.

3. Korzyści i ogólna specyfikacja zakupu
Z udogodnień skorzysta cała społeczność Politechniki Gdańskiej. Urządzenia reprograficzne są dziś nieodłącznym elementem wyposażenia bibliotek. Rozczarowanie spowodowane brakiem profesjonalnego sprzętu tego typu w Bibliotece Politechniki sygnalizowane nam było wielokrotnie. Skaner jest najbardziej ekonomiczną i zarazem ekologiczną formą powielania sprzyjającą wymianie źródeł informacji i wyników własnej pracy intelektualnej. Preferowane parametry techniczne urządzenia to:
- stół roboczy umożliwiający skanowanie w stanie rozłożonym na płasko (np. czasopism) oraz w ruchomej kolebce (np. książek), co najmniej w formacie A3;
- rozdzielczość optyczna ok. 400-600dpi;
- skanowanie w kolorze na zewnętrzny nośnik i do pamięci komputera z możliwością wstępnej obróbki;
- możliwość zapisania skanów w powszechnie stosowanych formatach tj. pdf, jpeg, tiff.

Uważamy, że użytkownicy zasługują na jak najlepsze warunki do nauki i pracy w atmosferze wyciszenia i komfortu. Na użytek wszystkich osób odwiedzających czytelnie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej planuje się zakupić:
- dwuosobowe sofy ze ściankami wyciszającymi,
- jednoosobowe sofy ze ściankami wyciszającymi,
- duże miękkie pufy (worki) do siedzenia lub leżenia,
- twarde pufy (kostki) do siedzenia,
- klękosiady do pracy przy komputerze,
- wysokie modułowe akustyczne ścianki działowe.

Wszystkie elementy wyposażenia będą miały charakter mobilny, dlatego też dodatkowe przystosowanie pomieszczeń czytelni nie będzie konieczne.
Nowoczesne wyposażenie nie tylko pozytywnie wpłynie na wizerunek Biblioteki, ale zwiększy też ogólną atrakcyjność studiowania i pracy na Politechnice Gdańskiej. Na podkreślenie zasługuje dodatkowo fakt, że Biblioteka PG jako największa i najnowocześniejsza techniczna biblioteka naukowa w Polsce Północnej bardzo często odwiedzana jest przez osoby spoza naszej uczelni, stając się jej wizytówką. Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie inicjatywy do każdego, komu tak jak nam, pracownikom Biblioteki, zależy na zapewnieniu użytkownikom nowoczesnych i komfortowych warunków do nauki, pracy i intelektualnego rozwoju.

Współautorzy projektu: dr inż. Magdalena Stankevič, dr inż. Krzysztof Szarf

Wymiana nawierzchni drogowej i chodnikowej przed budynkiem WM40 oraz odwodnienie ulicy przed budynkiem WETI41.

Numer projektu:
154/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
316000 zł

Autor:
Adam Wiącek

Opis projektu
Celem projektu jest odnowienie traktu komunikacyjnego, w tym wymiana nawierzchni drogowej i chodnikowej przed budynkami: Wydziału Mechanicznego nr 40 i Pawilonami jugosłowiańskimi nr 43 i 44 oraz odwodnienie ulicy przed budynkiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki nr 41.
Stan nawierzchni drogowej i chodnikowej wymaga koniecznej wymiany ze względu na liczne zapadnięcia oraz nierówną strukturę. Wymiana polegałaby na zdemontowaniu starych płyt jumbo, wyrównaniu powierzchni i montaż kostki brukowej identycznej, jak w przypadku wyremontowanej już nawierzchni w przyległych uliczkach. Ujednolicenie nawierzchni w sposób naturalny połączyłoby ciągi komunikacyjne okalające budynki, co oprócz funkcjonalności i bezpieczeństwa poprawiłoby również estetykę otoczenia.
Powyższy układ drogowy przyległy jest do budynków Wydziału Mechanicznego nr 40, Pawilonów jugosłowiańskich nr 43 i 44 i budynków zajmowanych przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Inżynierii lądowej Środowiska.
Natomiast przed budynkiem WETI (bud. nr 41) ze względu na źle ułożony odpływ wody deszczowej dochodzi do ciągłego zalewania ulicy, co skutkuje utrudnieniem dostępu do położonej centralnie – wspólnej dla trzech wydziałów strefy relaksu i parkingu rowerowego. Zalegające kałuże są częstym powodem ochlapywania przechodniów przez przejeżdżające w tym miejscu pojazdy. Odprowadzenie wody zmniejszy jej negatywny wpływ na stan nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników drogi.
W związku z tym, należałoby doposażyć istniejącą infrastrukturę drogową w odpowiedni odpływ kanałowy, którego zadaniem będzie zbieranie wody deszczowej zalegającej przed budynkiem WETI nr 41. Przewidywana długość odwodnienia, o którym mowa wynosi ok. 50 metrów bieżących wzdłuż budynku WETI.
Istotnym elementem przy realizacji powyższego projektu jest również wymiana oświetlenia drogowego na nowego typu, bardziej efektywne o podobnym charakterze, jak istniejące przed budynkami WETI.
Szacunkowa wartość wymiany nawierzchni wraz z materiałem to 200,00 złotych brutto m2
1170 m2 ulicy
300 m2 chodnika
50 m2 – odpływu wody
1520 m2 x 200,00zł = 304000,00 złotych
Lampy uliczne – 4 x 3000 złotych =12000,00
Szacunkowy koszt projektu: 316000,00 złotych brutto


Nowe miejsca postojowe dla foodtrucków na terenie kampusu Poliechniki Gdańskiej

Numer projektu:
157/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
15000 zł/lokalizacja zł

Autor:
Łukasz Pałys

Opis projektu
Projekt przewiduje wykonanie utwardzonych zatok postojowych wraz z wyposażeniem w niezbędne media (przyłącze elektryczne, bieżąca woda, opcjonalnie przyłącze kanalizacji sanitarnej). Wykonanie powyższych prac pozwoli na udostępnienie tychże miejsc pod funkcjonowanie mobilnych punktów gastronomicznych (food trucków).
Pojawienie się takich pojazdów w ośrodku akademickim podniesie konkurencyjność w lokalnej branży. Rotacyjny wynajem miejsc (co dzień inny restaurator w danym miejscu) wprowadzi urozmaicenie oferty żywieniowej. Punkt małej gastronomii ożywi skwer. Po rozstawieniu przez restauratorów pojedynczych, stonowanych w wyglądzie stolików, teren stanowiący dotychczas obszar przemieszczania się, stanie się atrakcyjnym miejscem do spędzenia na świeżym powietrzu przerwy posiłkowej (pracownicy) lub okienka między zajęciami (studenci).
Zryczałtowana dzienna kwota wynajmu miejsc postojowych uprości formę rozliczenia, a jednocześnie pozwoli na efektywną amortyzację inwestycji.
W tej edycji Budżetu proponuję pilotażową realizację inwestycji w pojedynczej lokalizacji, na skwerze pomiędzy budynkami "Misiówka", "Chemia D" i Żelbet. W dalszej perspektywie mowa byłaby o dwóch kolejnych, w okolicach Centrum Nanotechnologii A oraz w miejscu po dawnych pawilonach jugosłowiańskich.

Montaż stacji wody pitnej w budynkach na kampusie Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
158/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
106 500 zł

Autor:
Joanna Badach

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej na kampusie uczelni, pozwalającego na odpowiednie nawodnienie podczas pracy i nauki, oraz promowanie zmniejszenia zużycia jednorazowych opakowań.
Jakość wody kranowej w Gdańsku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., określającego warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Jednak wiek i stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach Politechniki Gdańskiej może mieć negatywny wpływ na jakość wody dostarczanej z sieci wodociągowej. Dlatego w ramach projektu przewiduje się montaż stacji wody pitnej ściennych wraz z zestawem filtrów w 15 budynkach na kampusie Politechniki Gdańskiej do wykorzystania przez studentów i pracowników. Stacje pozwolą na dodatkowe oczyszczenie wody z sieci oraz napełnianie własnych pojemników wielorazowego użytku w dogodnych punktach na uczelni. Przykładowe stacje wody pitnej, funkcjonujące na kampusie innej uczelni, zostały przedstawione w załączniku nr 1.
Wybrane budynki do montażu stacji zostały oznaczone na mapie w załączniku nr 2. W ramach tego pilotażowego projektu przewiduje się zlokalizowanie 15 stacji na kampusie Politechniki Gdańskiej. W przyszłości, jeśli projekt będzie cieszył się powodzeniem, można jednak rozszerzyć jego zakres i zamontować stacje we wszystkich budynkach Politechniki Gdańskiej, w których znajdują się pomieszczenia stałej pracy oraz odbywają się zajęcia ze studentami.
Planuje się montaż stacji wody pitnej do użytku wewnętrznego, uruchamianych za pomocą samopowrotnego przycisku, wykonanych ze stali nierdzewnej z misą ograniczającą chlapanie i wylewką odporną na uszkodzenia. Przewiduje się wyposażenie stacji w zawór z wbudowanym regulatorem przepływu, źródełko i dystrybutor do napełniania butelek posiadający czujnik uruchamiający wypływ wody, oświetlenie LED zapewniające widoczność w obszarze napełniania butelek oraz licznik wskazujący liczbę zaoszczędzonych jednorazowych plastikowych butelek. Dodatkowo przewiduje się montaż zestawu filtrów na dopływie wody do stacji, przystosowanych do prędkości podawania wody przez stację. Koszt jednego urządzenia wraz z montażem oraz zapasem filtrów na 1 rok został oszacowany na 7100 zł brutto (na podstawie wstępnej przykładowej wyceny przedstawionej przez dystrybutora takich urządzeń).

BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ NA TERENIE KAMPUSU

Numer projektu:
163/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
42000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest budowa nowej wiaty śmietnikowej, która pomieści pojemniki znajdujące się dotychczas przy budynku Gmach Główny oraz budynku Żelbet. Wiata będzie zadaszona i obudowana, a przy wejściu do niej znajdzie się informacja o podziale odpadów na konkretne rodzaje pojemników. Zagospodarowanie tego Punktu Gromadzenia Odpadów wpłynie pozytywnie w szczególności na okolicę budynków Gmach Główny, Gmach B i Hydromechanika oraz zapewni większą kontrolę nad prawidłową segregacją odpadów.

Zalety wiaty śmietnikowej:
- poprawienie estetyki historycznej części kampusu
- łatwiej dzięki nim utrzymać porządek
- wiatr nie rozwiewa śmieci
- dostęp do wnętrza wiaty mają tylko pracownicy
- nie ma możliwości podrzucania śmieci przez osoby trzecie
- zwierzęta nie mają dostępu do odpadów

Ekologiczne rozwiązania oświetlenia i modernizacja sieci na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Numer projektu:
174/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
35 000 zł

Autor:
Przemysław Milewski

Opis projektu
Część I projektu polega na wymianie przestarzałej rozdzielnicy oświetlenia na portierni w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7 (Budynek 61) w celu wprowadzenia ekologicznego rozwiązania sterowania oświetleniem budynku.
Część II projektu polega na poprowadzeniu przewodu światłowodowego ze studzienki przy budynku Wysokich Napięć do pomieszczenia serwerowni - pom. 201. Po podłączeniu budynku do sieci światłowodowej poprawi się w nim znacznie jakość i prędkość internetu. Zdecydowanie polepszy to komfort pracy oraz nauki studentów Politechniki Gdańskiej, którzy na co dzień korzystają z komputerów laboratoryjnych w budynku oraz z bezprzewodowej sieci Eduroam. W środowisku akademickim istotna jest nieprzerwana komunikacja, a obecnie istniejąca sieć nie spełnia tego warunku. Najbardziej oczywistą zaletą światłowodu jest jego przepustowość, bezawaryjność oraz wyższy stopień bezpieczeństwa danych.

Odnowienie bardzo wysłużonego sprzętu żeglarskiego w OWPG Czarlina

Numer projektu:
175/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
98 000 zł zł

Autor:
Wiktor Sieklicki

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie pracownikom Politechniki Gdańskiej możliwości bezpiecznego korzystania ze sprzętu żeglarskiego w Ośrodku Wypoczynkowm Politechniki Gdańskiej "Czarlina".
W czasie turnusów wakacyjnych pracownicy PG mają możliwość żeglowania na jednostkach znajdujących się w OWPG "Czarlina". Dla dzieci pracowników PG organizowane są natomiast szkolenia, przygotowujące je do zdawania egzaminu na stopień Żeglarza Jachtowego. Jest to bardzo dobry sposób na urozmaicenie wczasów - na nabrzeżu codziennie gromadzą się młodzi adepci żeglarstwa i pod banderą Politechniki Gdańskiej poznają tajniki prowadzenia jachtów. Tak jest, jeśli akurat jest wystarczająca liczba sprawnych jednostek pływających. Fakt, że żaglówki pływają jest bowiem jedynie zasługą garstki miłośników żeglarstwa, którzy od lat, co sezon naprawiają żaglówki w imię miłości do dawnych lat, kiedy to sami przyjeżdżali z rodzicami jako "dzieci PG" na wczasy i uczestniczyli w kursie żeglarskim 5, 10, 20 lat temu.
W obecnej chwili Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej "Czarlina" dysponuje trzema sprawnymi żaglówkami typu Omega, z których najnowsza została zakupiona w 1985 roku. To jest 34 lata temu! Regularnie są one doprowadzane do stanu używalności co sezon ale ich życie powoli dobiega końca. Są to jednocześnie jedyne jednostki jeszcze nadające się do wykorzystania podczas szkoleń żeglarskich. Stan techniczny pozostałych jednostek jakie posiada OWPG "Czarlina" (jedna Omega, dwie żaglówki klasy Orion oraz dwie żaglówki klasy Zefir) uniemożliwia im pływanie.

Aby utrzymać możliwość organizowania kursów żeglarskich dla dzieci pracowników PG oraz zapewnić wczasowiczom OWPG "Czarlina" możliwości żeglowania na atrakcyjnym sprzęcie niezbędna jest gruntowna naprawa dwóch jednostek klasy Orion w stoczni jachtowej, zakup jednej nowej żaglówki klasy Omega, zakup niezbędnego osprzętu i ożaglowania do posiadanych żaglówek typu Omega oraz zakup dwóch żaglówek klasy Nautica 450Fun lub Korsarz w stanie co najmniej bliskim nowości.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
Zakup nowej łodzi klasy Omega - 28 000 zł
Zakup dwóch używanych żaglówek klasy Korsarz lub Nautica 450Fun w stanie bliskim nowości - ok 45 000 zł
Zakup nowego ożaglowania i osprzętu do posiadanych żaglówek typu Omega - ok 8 000 zł
Naprawa dwóch łodzi kabinowych typu Orion - ok 16 000 zł
Transport łodzi klasy Orion w celu naprawy - ok 1 000 zł

Szacunkowy łączny koszt realizacji projektu:
98 000 zł