Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2020

Projekty pracownicze



Poszerzenie strefy parkowania w obrębie parkingu naziemnego vis-a-vis budynków Centrum Nanotechnologii i WCh.

Numer projektu:
139/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
50 000 - 80 000 zł

Autor:
Iwona Gabriel

Opis projektu
Niniejszy projekt zakłada modernizację poprzez powiększenie parkingu naziemnego vis-a-vis budynków Centrum Nanotechnologii i Budynku Chemii A. Niejednokrotnie parkowanie w tym rejonie kampusu PG odbywa się w miejscach, w których ograniczana jest przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Poszerzenie strefy parkowania pozwoli na: (1) wzrost elastyczności w realizacji potrzeb przewozowych pracowników kilku wydziałów, korzystających z wyżej wymienionych miejsc parkingowych, (2) zmniejszenie uciążliwości związanych z wielokrotnym w ciągu roku zamykaniem parkingów w tej strefie w czasie organizowanych w Gmachu Głównym PG wydarzeń okolicznościowych, (3) zwiększenie możliwości transportowych i mobilności firm kurierskich, usługowych i służb publicznych (pogotowie, straż pożarna), (4) zwiększenie bezpieczeństwa poprzez udrożnienie ruchu.
Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 8, pkt 1e – brak zgody gestora budynku na lokalizację.

Morska przygoda

Numer projektu:
142/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
108000 zł

Autor:
Jerzy Buszke

Opis projektu
Wielu z Państwa chciałoby wybrać się na rejs jachtem żaglowym po Zatoce Gdańskiej, po otwartym Bałtyku, zawinąć do portu w Helu, Ustce, Nexø czy Visby. Spędzić noc na pełnym morzu, doświadczyć niezapomnianych wschodów i zachodów słońca, opanować zasady locji i nawigacji. Tym bardziej, że do morza mamy niedaleko. Tymczasem ceny czarterów jachtów morskich stały się zaporowe dla większości żeglarzy. Wypożyczenie 9-10 metrowego jachtu na tydzień to wydatek rzędu 2 700 - 3 500 zł. Nawet gdy podzieli się te wartości na kilku załogantów, nadal trzeba nie lada determinacji aby zdecydować się na rejs.
Celem projektu jest zapewnienie pracownikom Politechniki Gdańskiej i ich rodzinom dostępu do atrakcyjnych cenowo morskich rejsów żeglarskich. Celem dodatkowym jest promocja wizerunku Politechniki Gdańskiej jako uczelni o tradycjach morskich.
W ramach budżetu zakupiony zostanie używany balastowy jacht pełnomorski o długości całkowitej pomiędzy 9 a 10 metrów (klasa 30-33 stopy), o konstrukcji zapewniającej dużą dzielność morską, z wyposażeniem umożliwiającym odbywanie dalekomorskich rejsów, ożaglowaniu podstawowym o powierzchni około 45 m2, wyposażony w silnik stacjonarny. Przykładowe typy jachtów to: Bostrom B 31, Neptun 31, Dufour 31, Cumulant 31, Emka 31.
Klasa 30-33 jest w ramach zaproponowanego budżetu rozwiązaniem optymalnym. Jachty krótsze (nawet nowsze) zapewniają mniejszy komfort żeglugi – mniejszą wysokość wewnątrz kabiny, mniej koi do spania, brak wydzielonej łazienki i kingstona, mniejszą mesę i kuchnię. Jachty klasy 30-33 opływały Ziemię, wystarczy wspomnieć "Opty" Leonida Teligi, który miał długość 9,85 m. W okresie posezonowym, dostępnych jest w Polsce w sprzedaży zwykle około 10 jachtów spełniających powyższe kryteria, a w pobliskich krajach jest ich około 30. Jachty większe są z kolei nieproporcjonalnie droższe. Zakup używanej jednostki klasy 34-39 stóp to wydatek około 150 000 zł, przy znacznie mniejszym wyborze jednostek.
Realizacja projektu umożliwi organizację około 20 jednotygodniowych rejsów w okresie kwiecień – wrzesień (może być to większa liczba krótszych rejsów). W celu przyciągnięcia uwagi mediów i zrealizowania celu dotyczącego promocji Politechniki Gdańskiej, planowany jest corocznie udział w regatach, np. w Polonez Cup, Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej lub, dla odważnego skipera, w Bitwie o Gotland.
Planowane jest umieszczenie na głównych żaglach logo Politechniki Gdańskiej oraz ogłoszenie konkursu wewnątrzuczelnianego na nazwę jachtu.
Kosztorys:
• używany jacht klasy 31 stóp: około 70 000 zł
• remont: około 20 000 zł
• doposażenie: około 10 000 zł
• łoże: około 3 000 zł
• proces zakupu i testów: około 5 000 zł
Łącznie: 108 000 zł.
W zależności od bieżącej oferty używanych jachtów, powyższe kwoty mogą być przesuwane pomiędzy pozycjami.
Założeniem projektu jest finansowanie kosztów eksploatacji jachtu z opłat za czarterowanie. Aby pokryć koszty eksploatacyjne, uwzględniające postój jachtu w marinie w Gdańsku (w przyszłości być może w marinie PG na Wyspie Sobieszewskiej), przegląd, ubezpieczenie, slipowanie, fundusz remontowy, nadzór opiekuna, koszt czarteru jednostki oszacowano na 140 zł za dobę. Stanowi to około 40% ceny czarteru komercyjnie dostępnych jachtów tej klasy. Dołożona zostanie wszelka staranność, aby koszty eksploatacji oraz koszty czarteru dla pracowników Politechniki Gdańskiej były jak najniższe. Tak naprawdę to od nas zależy, jaki będzie koszt wynajęcia jachtu. Większość kosztów utrzymania jest stałych, więc im więcej dni jacht będzie w morzu, tym niższa będzie dzienna opłata.
Zasady korzystania z jachtu będą optymalizowane na przestrzeni lat i zakładają sprawiedliwy dostęp dla pracowników Politechniki Gdańskiej i ich rodzin do zakupionej jednostki. Dla osób nieposiadających patentu sternika morskiego przygotowana zostanie specjalna oferta, uwzględniająca wynajęcie skipera z PG lub spoza uczelni.
Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 8, pkt 1f – projekt po realizacji zakupu generowałby niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania. Uczelnia posiada już jacht, a jego utrzymanie jest bardzo kosztowne.

Lepsze Elektroniczne Wnioski Urlopowe aka EWU+ ;)

Numer projektu:
145/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60 000 zł

Autor:
Mirosław Michalski

Opis projektu
Każdy z nas regularnie korzysta z aplikacji EWU (Elektroniczne Wnioski Urlopowe) w portalu MojaPG. Poznaliśmy jej dobre i złe strony. Czas wyciągnąć wnioski i poprawić wymienione poniżej niedociągnięcia, abyśmy wreszcie wszyscy się przekonali, że informatyzacja jest dla nas, a nie my dla niej.

Dla każdego pracownika:
* dodać prezentację wymiaru godzinowego w przeliczeniu na dni urlopu przysługującego oraz wykorzystanego dla osób na pełnym etacie na liście wniosków urlopowych, na podglądzie wniosku, na podglądzie i na liście planów urlopowych;
* dodać możliwość zbiorczego tworzenia i przekazywania do zatwierdzenia wniosków dla kilku terminów urlopu;
* w powiadomieniach mailowych o zatwierdzonym urlopie dodać informacje o okresie i typie nieobecności;
* wysyłać powiadomienia mailowe w przypadku pojawienia się nowego eZwolnienia (tak jak przy zatwierdzaniu urlopu) - obecnie pracownik nic nie otrzymuje od lekarza, więc takie potwierdzenie, że informacja o urlopie dotarła dp pracodawcy pozwala mu uniknąć zbędnego stresu;
* dodać podgląd szczegółów (typ nieobecności, okres, status, notatka) wniosku urlopowego po najechaniu myszką w kalendarzyku (na podglądzie planu urlopów);
* dodać do kalendarzyka na podglądzie planu urlopów informacje o zwolnieniach lekarskich (choroba, opieka);
* dodać podsumowanie informacji o urlopach wykorzystanym oraz przysługującym na ekrane edycji/dodawania nowego wniosku urlopowego;
* dodać kolumny 'notatka' oraz 'nazwa typu nieobecności' na liście wniosków urlopowych (np. zamiast kolumn 'ostatnia wersja', 'id', 'data utworzenia');
* dodać kolumny 'liczba godzin' oraz 'notatka' na liście nieobecności (szczególnie przydatne dla zwolnień godzinowych na dziecko do lat 14);
* dodać wyraźnie widoczne ostrzeżenie, jeśli tworzony wniosek przekracza przysługujący wymiar urlopu;
* na liście planów urlopowych podlinkować wartość w kolumnie rok - analogicznie jak link 'Wybierz' w ostatniej kolumnie;
* na liście planów urlopowych wyróżniać plan urlopów na rok bieżący (np. kolorem tła);
* na liście wniosków urlopowych podlinkować wartość w kolumnie 'data od' tak jak przycisk 'Szczegóły';
* na liście nieobecności podlinkować wartość w kolumnie 'data od' tak jak przycisk 'Szczegóły' na liście wniosków urlopowych;
* na widoku 'Szczegóły' wniosku urlopowego dodać przyciski akcji: Wydruk, Zmiana, Rezygnacja, itp.

Dla kierownika:
* dodać możliwość zbiorczego zatwierdzenia wybranych/wszystkich oczekujących wniosków urlopowych pracownika;
* dodać podsumowanie informacji o urlopach wykorzystanym oraz przysługującym pracownika na ekranie zatwierdzania wniosku urlopowego;
* dodać wyraźnie widoczne ostrzeżenie, jeśli zatwierdzane wnioski przekraczają przysługujący wymiar urlopu.

Dla pracownika kontrolującego urlopy w jednostce:
* dodać możliwość bezpośredniego dodawania/edycji urlopu przysługującego pracownikowi (obecnie jest 'black box', który trudno jest zmusić do wyliczenia właściwego wymiaru urlopu w bardziej skomplikowanych przypadkach; 'black box' powinien tylko wstępnie wypełniać listę urlopów przysługujących na nowy rok kalendarzowy oraz służyć jako podpowiedź przy bezpośredniej edycji);
* na nowej formatce dodawania/edycji urlopu przysługującego powinna być dostępna informacja o okresach zatrudnienia i wymiarze etatu niezbędna do ręcznego sprawdzenia/obliczenia wymiaru urlopu przez pracownika;
* wprowadzić możliwość dodawania/edycji uwag związanych z pracownikiem do jego planu urlopów (jest to właściwe miejsce np. na wpisanie informacji o podziale zwolnienia na dziecko do lat 14 pomiędzy rodziców);
* tylko pracownik kontrolujący powinien mieć możliwość zmiany liczby godzin wykorzystania urlopu na wniosku - dla urlopów godzinowych informacja ta mogłaby być przekazywana np. przez pole notatki;
* dodać możliwość filtrowania list (wniosków, okresów nieobecności, planów urlopowych) wg. stanu zatrudnienia na dany dzień.

Szczegóły implementacyjne do uzgodnienia z pomysłodawcą projektu oraz innymi zainteresowanymi pracownikami PG.
Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 3, pkt 1 – projekt nie ma charakteru infrastrukturalnego.

Zagospodarowanie terenu i utworzenie strefy wypoczynku przy wjeździe na teren kampusu od ulicy Traugutta

Numer projektu:
146/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
98.900,- zł

Autor:
Krzysztof Sobczyński

Opis projektu
Projekt ma na celu utworzenie strefy zieleni i wyposażenie jej w elementy małej architektury tak, aby powstała strefa relaksu, z której mogliby korzystać studenci i pracownicy uczelni. Obszar usytuowany jest na wysokości wjazdu na teren kampusu od strony ulicy Traugutta, w pobliżu budynków Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej, z drugiej strony graniczy z dojściem do kolejki SKM i szpitala. W minionym okresie teren ten stanowił zaplecze zakończonej właśnie budowy.
Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania.
Punktem wyjścia dla realizacji tego przedsięwzięcia jest przesunięcie istniejącego wzdłuż budynku Chemia C ogrodzenia w głąb parku i włączenie wyznaczonego w ten sposób terenu do terenu kampusu. Droga przylegająca do budynku Chemia C stanowi trakt pieszo-jezdny i oznaczona jest znakiem B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, co pozwala na swobodne poruszanie się po całej strefie wypoczynku bez kolizji z ruchem samochodowym.
Wykonane zostanie utwardzenie terenu w miejscach przewidzianych na ciągi piesze (ułożona zostanie kostka granitowa, nawiązująca stylistycznie do przylegającego terenu). Kluczowym elementem zagospodarowania terenu będzie zieleń – powstaną trawniki oraz zieleń średnia i wysoka (drzewa po wewnętrznej stronie nowo powstałego ogrodzenia).
Teren zostanie wyposażony w ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzenie zmierzchowe. Po analizie potrzeb użytkowników zakłada się także montaż stojaków na rowery.
Planowane jest w przyszłości uatrakcyjnienie terenu parku poprzez montaż form architektonicznych (na przykład prac nagrodzonych w konkursach studenckich).
Uzasadnienie

Obszar ten stanowi wizytówkę uczelni, stanowiąc strefę wjazdową. Jednocześnie, będąc własnością uczelni, ze względu na istniejące ogrodzenie, teren nie był do tej pory wykorzystany i funkcjonował jako część parku.
Jednocześnie brak jest w najbliższym otoczeniu miejsca, gdzie studenci mogą korzystając z dobrej pogody wspólnie spędzać czas czy indywidualnie odpocząć w chwili wolnej od zajęć. Obecnie wskazany teren jest – po zakończeniu realizacji inwestycji rozbudowy budynku Chemia C - niewykorzystywany.

Nazwa Koszt netto
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Chodniki - kostka granitowa
3. Zieleń
3.1.Przygotowanie terenu – rozebranie drogi tymczasowej, nawiezienie ziemi
3.2.Nasadzenia – zieleń średnia i wysoka
3.3.Trawniki
4. Mała architektura
4.1. Ławki
4.2. Kosze na śmieci
5. Oświetlenie
6. Stojak na rowery

Koszt netto - razem
VAT 0 %
Koszt brutto - razem 98 900 zł


Nowa brama wejściowa na teren Politechniki Gdańskiej od ul. Brackiej

Numer projektu:
150/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60000 zł

Autor:
Andrzej Szczerkowski

Opis projektu
Wejście na teren PG przy ul. Siedlickiej od strony ul. Fiszera jest tak zorganizowane że piesi muszą uważać na wjeżdżające tą samą bramą auta, kierowcy muszą uważać na pieszych często przechodzących pod otwierającymi się szlabanami uruchamianymi przez przejeżdżające pojazdy.
Żeby nie doszło do wypadku powinno oddzielić się wejście od wjazdu. Proponuję żeby brama przy ulicy Siedlickiej pozostała bramą wjazdową a dla pieszych utworzyć nową bramę wejściową.
Bramę wejściową można utworzyć od strony ulicy Brackiej przy skrzyżowaniu z ulicą I. Łukasiewicza. W ogrodzeniu pozostały elementy świadczące o tym ze przed laty w tym miejscu brama była usytuowana.
Aby utworzyć wejście konieczna byłaby wymiana chodnika z obu stron ogrodzenia oraz elementów ogrodzenia na elementy stalowe, kute , wzorowane na głównej bramie wejściowej.
Jeżeli jednak realizacja tego projektu byłaby niemożliwa, alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie bramy wejściowej bezpośrednio przy szlabanie wyjazdowym, między szlabanem a ogrodzeniem.

Skaner dla użytkowników Biblioteki oraz podniesienie jakości wyposażenia czytelni wydziałowych

Numer projektu:
152/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
80000 zł

Autor:
Anna Kowalska

Opis projektu
Opis projektu
1. Cel
Specyfika pracy intelektualnej zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych nieodłącznie związana jest obecnie z cyfrowymi środkami przekazu. Dla jej usprawnienia oraz wsparcia podstaw komunikacji naukowej i dydaktycznych funkcji Biblioteki, chcielibyśmy zapewnić użytkownikom dobrej jakości wielofunkcyjny samoobsługowy skaner. Byłby on dostępny w Bibliotece głównej PG dla wszystkich użytkowników.

Projekt dotyczy również uzupełnienia wyposażenia dwóch filii Biblioteki Politechniki Gdańskiej: Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii (połączone czytelnie Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) oraz Czytelni na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Będą to meble i elementy wyposażenia wnętrz zapewniające użytkownikom podniesienie komfortu pracy zgodnie z trendami obserwowanymi we współczesnych bibliotekach akademickich.

2. Motywacja
Zarówno w Bibliotece głównej, jak i w obu czytelniach frekwencja wizyt jest bardzo wysoka, a użytkownicy spędzają tu niejednokrotnie długie godziny. Wyposażenie Biblioteki w dobrej jakości samoobsługowe urządzenie skanujące, a filii w wygodne sofy, pufy czy ekrany dźwiękoszczelne wpisuje się w realne zapotrzebowanie użytkowników traktujących bibliotekę już nie tylko jako miejsce pośrednictwa w dostępie do literatury, ale także jako przestrzeń zapewniającą warunki do komfortowego przebywania, przygotowywania się do zajęć, egzaminów czy pisania prac dyplomowych. Warto zauważyć, że wśród projektów zgłaszanych przez studentów do Budżetu obywatelskiego znajdują się tzw. strefy relaksu. Nie zawsze jednak istnieją warunki dla realizacji tego typu potrzeb. Przyjazne użytkownikom przestrzenie biblioteki z powodzeniem odpowiedzą na takie zapotrzebowanie. Zapewnią komfortowe i profesjonalne otoczenie dla aktywności intelektualnej.

3. Korzyści i ogólna specyfikacja zakupu
Z udogodnień skorzysta cała społeczność Politechniki Gdańskiej. Urządzenia reprograficzne są dziś nieodłącznym elementem wyposażenia bibliotek. Rozczarowanie spowodowane brakiem profesjonalnego sprzętu tego typu w Bibliotece Politechniki sygnalizowane nam było wielokrotnie. Skaner jest najbardziej ekonomiczną i zarazem ekologiczną formą powielania sprzyjającą wymianie źródeł informacji i wyników własnej pracy intelektualnej. Preferowane parametry techniczne urządzenia to:
- stół roboczy umożliwiający skanowanie w stanie rozłożonym na płasko (np. czasopism) oraz w ruchomej kolebce (np. książek), co najmniej w formacie A3;
- rozdzielczość optyczna ok. 400-600dpi;
- skanowanie w kolorze na zewnętrzny nośnik i do pamięci komputera z możliwością wstępnej obróbki;
- możliwość zapisania skanów w powszechnie stosowanych formatach tj. pdf, jpeg, tiff.

Uważamy, że użytkownicy zasługują na jak najlepsze warunki do nauki i pracy w atmosferze wyciszenia i komfortu. Na użytek wszystkich osób odwiedzających czytelnie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej planuje się zakupić:
- dwuosobowe sofy ze ściankami wyciszającymi,
- jednoosobowe sofy ze ściankami wyciszającymi,
- duże miękkie pufy (worki) do siedzenia lub leżenia,
- twarde pufy (kostki) do siedzenia,
- klękosiady do pracy przy komputerze,
- wysokie modułowe akustyczne ścianki działowe.

Wszystkie elementy wyposażenia będą miały charakter mobilny, dlatego też dodatkowe przystosowanie pomieszczeń czytelni nie będzie konieczne.
Nowoczesne wyposażenie nie tylko pozytywnie wpłynie na wizerunek Biblioteki, ale zwiększy też ogólną atrakcyjność studiowania i pracy na Politechnice Gdańskiej. Na podkreślenie zasługuje dodatkowo fakt, że Biblioteka PG jako największa i najnowocześniejsza techniczna biblioteka naukowa w Polsce Północnej bardzo często odwiedzana jest przez osoby spoza naszej uczelni, stając się jej wizytówką. Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie inicjatywy do każdego, komu tak jak nam, pracownikom Biblioteki, zależy na zapewnieniu użytkownikom nowoczesnych i komfortowych warunków do nauki, pracy i intelektualnego rozwoju.

Współautorzy projektu: dr inż. Magdalena Stankevič, dr inż. Krzysztof Szarf

Wymiana nawierzchni drogowej i chodnikowej przed budynkiem WM40 oraz odwodnienie ulicy przed budynkiem WETI41.

Numer projektu:
154/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
316000 zł

Autor:
Adam Wiącek

Opis projektu
Celem projektu jest odnowienie traktu komunikacyjnego, w tym wymiana nawierzchni drogowej i chodnikowej przed budynkami: Wydziału Mechanicznego nr 40 i Pawilonami jugosłowiańskimi nr 43 i 44 oraz odwodnienie ulicy przed budynkiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki nr 41.
Stan nawierzchni drogowej i chodnikowej wymaga koniecznej wymiany ze względu na liczne zapadnięcia oraz nierówną strukturę. Wymiana polegałaby na zdemontowaniu starych płyt jumbo, wyrównaniu powierzchni i montaż kostki brukowej identycznej, jak w przypadku wyremontowanej już nawierzchni w przyległych uliczkach. Ujednolicenie nawierzchni w sposób naturalny połączyłoby ciągi komunikacyjne okalające budynki, co oprócz funkcjonalności i bezpieczeństwa poprawiłoby również estetykę otoczenia.
Powyższy układ drogowy przyległy jest do budynków Wydziału Mechanicznego nr 40, Pawilonów jugosłowiańskich nr 43 i 44 i budynków zajmowanych przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Inżynierii lądowej Środowiska.
Natomiast przed budynkiem WETI (bud. nr 41) ze względu na źle ułożony odpływ wody deszczowej dochodzi do ciągłego zalewania ulicy, co skutkuje utrudnieniem dostępu do położonej centralnie – wspólnej dla trzech wydziałów strefy relaksu i parkingu rowerowego. Zalegające kałuże są częstym powodem ochlapywania przechodniów przez przejeżdżające w tym miejscu pojazdy. Odprowadzenie wody zmniejszy jej negatywny wpływ na stan nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników drogi.
W związku z tym, należałoby doposażyć istniejącą infrastrukturę drogową w odpowiedni odpływ kanałowy, którego zadaniem będzie zbieranie wody deszczowej zalegającej przed budynkiem WETI nr 41. Przewidywana długość odwodnienia, o którym mowa wynosi ok. 50 metrów bieżących wzdłuż budynku WETI.
Istotnym elementem przy realizacji powyższego projektu jest również wymiana oświetlenia drogowego na nowego typu, bardziej efektywne o podobnym charakterze, jak istniejące przed budynkami WETI.
Szacunkowa wartość wymiany nawierzchni wraz z materiałem to 200,00 złotych brutto m2
1170 m2 ulicy
300 m2 chodnika
50 m2 – odpływu wody
1520 m2 x 200,00zł = 304000,00 złotych
Lampy uliczne – 4 x 3000 złotych =12000,00
Szacunkowy koszt projektu: 316000,00 złotych brutto


Nowe miejsca postojowe dla foodtrucków na terenie kampusu Poliechniki Gdańskiej

Numer projektu:
157/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
15000 zł/lokalizacja zł

Autor:
Łukasz Pałys

Opis projektu
Projekt przewiduje wykonanie utwardzonych zatok postojowych wraz z wyposażeniem w niezbędne media (przyłącze elektryczne, bieżąca woda, opcjonalnie przyłącze kanalizacji sanitarnej). Wykonanie powyższych prac pozwoli na udostępnienie tychże miejsc pod funkcjonowanie mobilnych punktów gastronomicznych (food trucków).
Pojawienie się takich pojazdów w ośrodku akademickim podniesie konkurencyjność w lokalnej branży. Rotacyjny wynajem miejsc (co dzień inny restaurator w danym miejscu) wprowadzi urozmaicenie oferty żywieniowej. Punkt małej gastronomii ożywi skwer. Po rozstawieniu przez restauratorów pojedynczych, stonowanych w wyglądzie stolików, teren stanowiący dotychczas obszar przemieszczania się, stanie się atrakcyjnym miejscem do spędzenia na świeżym powietrzu przerwy posiłkowej (pracownicy) lub okienka między zajęciami (studenci).
Zryczałtowana dzienna kwota wynajmu miejsc postojowych uprości formę rozliczenia, a jednocześnie pozwoli na efektywną amortyzację inwestycji.
W tej edycji Budżetu proponuję pilotażową realizację inwestycji w pojedynczej lokalizacji, na skwerze pomiędzy budynkami "Misiówka", "Chemia D" i Żelbet. W dalszej perspektywie mowa byłaby o dwóch kolejnych, w okolicach Centrum Nanotechnologii A oraz w miejscu po dawnych pawilonach jugosłowiańskich.

Montaż stacji wody pitnej w budynkach na kampusie Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
158/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
106 500 zł

Autor:
Joanna Badach

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej na kampusie uczelni, pozwalającego na odpowiednie nawodnienie podczas pracy i nauki, oraz promowanie zmniejszenia zużycia jednorazowych opakowań.
Jakość wody kranowej w Gdańsku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., określającego warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Jednak wiek i stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach Politechniki Gdańskiej może mieć negatywny wpływ na jakość wody dostarczanej z sieci wodociągowej. Dlatego w ramach projektu przewiduje się montaż stacji wody pitnej ściennych wraz z zestawem filtrów w 15 budynkach na kampusie Politechniki Gdańskiej do wykorzystania przez studentów i pracowników. Stacje pozwolą na dodatkowe oczyszczenie wody z sieci oraz napełnianie własnych pojemników wielorazowego użytku w dogodnych punktach na uczelni. Przykładowe stacje wody pitnej, funkcjonujące na kampusie innej uczelni, zostały przedstawione w załączniku nr 1.
Wybrane budynki do montażu stacji zostały oznaczone na mapie w załączniku nr 2. W ramach tego pilotażowego projektu przewiduje się zlokalizowanie 15 stacji na kampusie Politechniki Gdańskiej. W przyszłości, jeśli projekt będzie cieszył się powodzeniem, można jednak rozszerzyć jego zakres i zamontować stacje we wszystkich budynkach Politechniki Gdańskiej, w których znajdują się pomieszczenia stałej pracy oraz odbywają się zajęcia ze studentami.
Planuje się montaż stacji wody pitnej do użytku wewnętrznego, uruchamianych za pomocą samopowrotnego przycisku, wykonanych ze stali nierdzewnej z misą ograniczającą chlapanie i wylewką odporną na uszkodzenia. Przewiduje się wyposażenie stacji w zawór z wbudowanym regulatorem przepływu, źródełko i dystrybutor do napełniania butelek posiadający czujnik uruchamiający wypływ wody, oświetlenie LED zapewniające widoczność w obszarze napełniania butelek oraz licznik wskazujący liczbę zaoszczędzonych jednorazowych plastikowych butelek. Dodatkowo przewiduje się montaż zestawu filtrów na dopływie wody do stacji, przystosowanych do prędkości podawania wody przez stację. Koszt jednego urządzenia wraz z montażem oraz zapasem filtrów na 1 rok został oszacowany na 7100 zł brutto (na podstawie wstępnej przykładowej wyceny przedstawionej przez dystrybutora takich urządzeń).

Nowa droga między Wschodem i Zachodem kampusu PG

Numer projektu:
159/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
350 000 zł zł

Autor:
Marcin Krajewski

Opis projektu
Szanowni Państwo

obecnie na teren Politechniki można wjechać wykorzystując jeden z trzech punktów wjazdowych usytuowanych "po zachodniej stronie kampusu" (tj. od strony WETI, WOiO, WM) lub wykorzystując jeden wjazd "po stronie wschodniej" (tj. od strony WCH, WFTiMS). Na ten moment, poruszając się po drogach wewnętrznych kampusu, nie można dojechać np. do budynków Wydziału Chemii wykorzystując np. wjazd na PG od strony Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Jest to dla wielu sytuacja dość niekomfortowa, a wręcz niezrozumiała. Ponadto, każdy kierowca wjeżdżający na teren Uczelni od strony skrzyżowania ulic Siedlickiej i Traugutta juz dziś napotyka na spore utrudnienia w ruchu zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. W przekonaniu autora projektu, korki na drogach zewnętrznych okalających Politechnikę w ciągu kolejnych lat będą jedynie wzrastać.
Wobec powyższego proponuje wybudowanie drogi wewnętrznej łączącej Wschodnią i Zachodnią (jw.) część kampusu PG.
Przebieg drogi wewnętrznej usytuowanej miedzy budynkiem "Gmach B" oraz Auditorium Maximum (Gmach Główny) został zaprezentowany na zdjęciu nr 2 (załącznik nr 2).
Docelowo do wykonania jest jeden pas ruchu (szerokość około 3,0 m).Całkowita długość drogi to około 150 m. Ruch na drodze (jednokierunkowy) byłby sterowany poprzez sygnalizację świetlną. Częściowo (około 80 m) teren jest już przygotowany pod budowę drogi - zdjęcie nr 1 (załącznik nr 1).Proponuje wykonanie drogi utwardzonej z wykorzystaniem np. płyt ażurowych wypełnionych kruszywem. Najtrudniejszym elementem budowy jest najprawdopodobniej zaprojektowanie i wykonanie podjazdu i zjazdu (rampy) w pobliżu Auditorium Maximum (załącznik nr 3). W ramach wykonywanych robót należy również liczyć się z wycinką kilkunastu drzew (i zasadzeniem nowych w innej lokalizacji na terenie kampusu).

W związku z powyższym przybliżone koszty są następujące:

1) przygotowanie terenu pod budowę drogi oraz najprawdopodobniej budowa/przebudowa murów oporowych w pobliżu Auditorium Maximum - 150 000 zł
2) materiały do budowy drogi wraz z dojazdami (w tym wymiana istniejacych plyt drogowych - zalącznik nr 1), sygnalizacja świetlna, znaki drogowe - 100 000 zł
3) koszty robocizny dot. ułożenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi (m.in. ułożenie płyt drogowych) oraz instalacja oznakowania i sygnalizcji świetlnej - 100 000 zł

Jestem przekonany ze opisany wyżej projekt ma szanse pozytywnie wpłynąć na ruch kołowy po drogach wewnętrznych Politechniki Gdańskiej.

Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 4, pkt 3 – zaproponowany zakres projektu jest znaczny, a jego koszt przekroczyłby kwotę zaalokowaną na projekty pracownicze w BO 2020.

BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ NA TERENIE KAMPUSU

Numer projektu:
163/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
42000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest budowa nowej wiaty śmietnikowej, która pomieści pojemniki znajdujące się dotychczas przy budynku Gmach Główny oraz budynku Żelbet. Wiata będzie zadaszona i obudowana, a przy wejściu do niej znajdzie się informacja o podziale odpadów na konkretne rodzaje pojemników. Zagospodarowanie tego Punktu Gromadzenia Odpadów wpłynie pozytywnie w szczególności na okolicę budynków Gmach Główny, Gmach B i Hydromechanika oraz zapewni większą kontrolę nad prawidłową segregacją odpadów.

Zalety wiaty śmietnikowej:
- poprawienie estetyki historycznej części kampusu
- łatwiej dzięki nim utrzymać porządek
- wiatr nie rozwiewa śmieci
- dostęp do wnętrza wiaty mają tylko pracownicy
- nie ma możliwości podrzucania śmieci przez osoby trzecie
- zwierzęta nie mają dostępu do odpadów

Parking i wiata na skuter, motorower i motocykl.

Numer projektu:
164/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
25000 zł

Autor:
Marcin Lubiński

Opis projektu
Projekt skierowany jest do osób aktywnych, którzy dojeżdżają do PG na dwóch kółkach. Obecne parkingi skierowane są wyłącznie dla rowerzystów, ponieważ są barierki na rowery. Planowany parking miałby utwardzony teren z kostki kamiennej oraz wiatę, bez barierek. Taki parking dostępny byłby dla wszystkich osób poruszających się jednośladami: skutery, motorowery, motocykle i również rowery. Parking zachowa styl obecnego parkingu rowerowego.
Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 8, pkt 1e – brak zgody gestora budynku na lokalizację parkingu.

Modernizacja sieci światłowodowej w budynku Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Numer projektu:
168/2020

Status:
Wycofany

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
20 000 zł

Autor:
Przemysław Milewski

Opis projektu
Projekt polega na poprowadzeniu przewodu światłowodowego ze studzienki przy budynku Wysokich Napięć do pomieszczenia serwerowni - pom. 201. Po podłączeniu budynku do sieci światłowodowej poprawi się w nim znacznie jakość i prędkość internetu. Zdecydowanie polepszy to komfort pracy oraz nauki studentów Politechniki Gdańskiej, którzy na co dzień korzystają z komputerów laboratoryjnych w budynku oraz z bezprzewodowej sieci Eduroam. W środowisku akademickim istotna jest nieprzerwana komunikacja, a obecnie istniejąca sieć nie spełnia tego warunku. Najbardziej oczywistą zaletą światłowodu jest jego przepustowość, bezawaryjność oraz wyższy stopień bezpieczeństwa danych.
Komentarz komisji
Projekt wycofany na prośbę Autora.

Międzypokoleniowa rekreacja rodziny PG

Numer projektu:
170/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
15000 zł

Autor:
Bartosz Choiński

Opis projektu
Projekt ma na celu łatwiejsze nawiązanie międzypokoleniowych więzów poprzez rekreacje ruchową na terenie kampusu. Stwarza możliwości poznania osób poprzez uczestnictwo w zorganizowanym działaniu społeczno-sportowym. W celu realizacji zadania chciał bym zaproponować stworzenie przenośnej bazy. W jej skład wchodziły by namioty, sprzęt sportowy oraz urządzenia do grillowania na świeżym powietrzu. W okresie wiosenno-jesiennym możliwe by było organizowanie wydarzeń z szeroko pojętej rekreacji ruchowej jak mecze palanat, petanque, zajęcia z zakresu zdrowia publicznego typu "zdrowy kręgosłup" oraz wszelkie mogące usprawnić i pracowników i studentów, którzy większość czasu spędzają przed komputerem. Pomoże to też na spojrzenie na swoje działania w sposób nieformalny i ułatwiający kontakt, pomiędzy ludźmi. Zawiąże to współpracę międzypokoleniowa i wzmocni więzi wśród członków społeczności. Wspólne uczestnictwo w aktywności fizycznej da pozytywne odczucia a do tego może być to wzmocnione przez wspólne spożycie posiłku po. Dlatego wprowadzenie możliwości przygotowania na grillu prostych potraw da dodatkowe wrażenia zadowolenia, pozwoli dzielić się i wrażeniami i rzeczami materialnymi po co ułatwi nawiązanie rozmowy oraz pogłębi pozytywne relacje pomiędzy członkami rodziny PG. Proponowane rozwiązanie jest tylko narzędziem dla ułatwienia kontaktu oraz nadania współpracy innego znaczenia niż czysto formalne. Proponowane rozwiązania są korzystne dla zdrowia pracowników i studentów w miejscu pracy, co korzystnie wpłynie na efektywność jednych i drugich. A społeczne efekty mogą być pretekstem do omawiania wielkich przedsięwzięć, z którymi będzie łatwiej mierzyć się wspólnie. Zatem projekt jest skierowany do wszystkich osób będących częścią wielkiej rodziny PG.
Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 3, pkt 1 – projekt nie ma charakteru infrastrukturalnego.

Prysznice dla rowerzystów (pracowników oraz studentów)

Numer projektu:
172/2020

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
120 tys. zł

Autor:
Paweł Traczyk

Opis projektu
Na co dzień obserwujemy stały wzrost popularności korzystania z dojazdów rowerami. Do tej pory jednak, na Uczelni brakuje miejsca, gdzie osoby dojeżdżające rowerem mogłyby się przebrać i umyć. Dlatego pożądane byłoby stworzenie dogodnych punktów sanitarnych.

Projekt przewiduje ustawienie 3 kontenerów sanitarnych na zielonym terenie tuż przy parkingu nieopodal Budynku Centrum Nanotechnologii A lub, jeśli warunki terenowe na to pozwolą, w pasie zieleni pomiędzy ogrodzeniem terenu PG a drogą wewnętrzną/parkingiem (tuż przy wiatach rowerowych oraz agregacie prądotwórczym). Każdy z kontenerów posiadałby 2-3 segmenty wewnętrzne (każdy z indywidualnymi drzwiami zewnętrznymi) mieszczące w sobie:

- pomieszczenie szatni,
- wieszaki,
- umywalkę wraz z lustrem,
- kabinę prysznicową,
- WC,
- gniazdko elektryczne 230V~,
- ogrzewanie oraz wymaganą wentylację,
- suszarkę do włosów
- oświetlenie.

Niezbędne byłoby wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do kontenerów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że teren PG jest w pełni uzbrojony, ten aspekt nie powinien stanowić nadmiernego problemu.
Istnienie takich punktów sanitarnych z pewnością zwiększyłoby atrakcyjność oraz funkcjonalność uczelnianego kampusu, promując jednocześnie zdrowy styl życia.

Ze względów architektonicznych oraz estetycznych, elewację zewnętrzną kontenerów można utrzymać w tonacji kolorów szary/ceglany.
Komentarz komisji
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie par. 8, pkt 1e – brak zgody gestora terenu ze względu na objęcie proponowanej lokalizacji ochroną konserwatora zabytków.

Ekologiczne rozwiązania oświetlenia i modernizacja sieci na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Numer projektu:
174/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
35 000 zł

Autor:
Przemysław Milewski

Opis projektu
Część I projektu polega na wymianie przestarzałej rozdzielnicy oświetlenia na portierni w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7 (Budynek 61) w celu wprowadzenia ekologicznego rozwiązania sterowania oświetleniem budynku.
Część II projektu polega na poprowadzeniu przewodu światłowodowego ze studzienki przy budynku Wysokich Napięć do pomieszczenia serwerowni - pom. 201. Po podłączeniu budynku do sieci światłowodowej poprawi się w nim znacznie jakość i prędkość internetu. Zdecydowanie polepszy to komfort pracy oraz nauki studentów Politechniki Gdańskiej, którzy na co dzień korzystają z komputerów laboratoryjnych w budynku oraz z bezprzewodowej sieci Eduroam. W środowisku akademickim istotna jest nieprzerwana komunikacja, a obecnie istniejąca sieć nie spełnia tego warunku. Najbardziej oczywistą zaletą światłowodu jest jego przepustowość, bezawaryjność oraz wyższy stopień bezpieczeństwa danych.

Odnowienie bardzo wysłużonego sprzętu żeglarskiego w OWPG Czarlina

Numer projektu:
175/2020

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
98 000 zł zł

Autor:
Wiktor Sieklicki

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie pracownikom Politechniki Gdańskiej możliwości bezpiecznego korzystania ze sprzętu żeglarskiego w Ośrodku Wypoczynkowm Politechniki Gdańskiej "Czarlina".
W czasie turnusów wakacyjnych pracownicy PG mają możliwość żeglowania na jednostkach znajdujących się w OWPG "Czarlina". Dla dzieci pracowników PG organizowane są natomiast szkolenia, przygotowujące je do zdawania egzaminu na stopień Żeglarza Jachtowego. Jest to bardzo dobry sposób na urozmaicenie wczasów - na nabrzeżu codziennie gromadzą się młodzi adepci żeglarstwa i pod banderą Politechniki Gdańskiej poznają tajniki prowadzenia jachtów. Tak jest, jeśli akurat jest wystarczająca liczba sprawnych jednostek pływających. Fakt, że żaglówki pływają jest bowiem jedynie zasługą garstki miłośników żeglarstwa, którzy od lat, co sezon naprawiają żaglówki w imię miłości do dawnych lat, kiedy to sami przyjeżdżali z rodzicami jako "dzieci PG" na wczasy i uczestniczyli w kursie żeglarskim 5, 10, 20 lat temu.
W obecnej chwili Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej "Czarlina" dysponuje trzema sprawnymi żaglówkami typu Omega, z których najnowsza została zakupiona w 1985 roku. To jest 34 lata temu! Regularnie są one doprowadzane do stanu używalności co sezon ale ich życie powoli dobiega końca. Są to jednocześnie jedyne jednostki jeszcze nadające się do wykorzystania podczas szkoleń żeglarskich. Stan techniczny pozostałych jednostek jakie posiada OWPG "Czarlina" (jedna Omega, dwie żaglówki klasy Orion oraz dwie żaglówki klasy Zefir) uniemożliwia im pływanie.

Aby utrzymać możliwość organizowania kursów żeglarskich dla dzieci pracowników PG oraz zapewnić wczasowiczom OWPG "Czarlina" możliwości żeglowania na atrakcyjnym sprzęcie niezbędna jest gruntowna naprawa dwóch jednostek klasy Orion w stoczni jachtowej, zakup jednej nowej żaglówki klasy Omega, zakup niezbędnego osprzętu i ożaglowania do posiadanych żaglówek typu Omega oraz zakup dwóch żaglówek klasy Nautica 450Fun lub Korsarz w stanie co najmniej bliskim nowości.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
Zakup nowej łodzi klasy Omega - 28 000 zł
Zakup dwóch używanych żaglówek klasy Korsarz lub Nautica 450Fun w stanie bliskim nowości - ok 45 000 zł
Zakup nowego ożaglowania i osprzętu do posiadanych żaglówek typu Omega - ok 8 000 zł
Naprawa dwóch łodzi kabinowych typu Orion - ok 16 000 zł
Transport łodzi klasy Orion w celu naprawy - ok 1 000 zł

Szacunkowy łączny koszt realizacji projektu:
98 000 zł