Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2021

Projekty studenckieAltana w kształcie tramwaju przed budynkiem Hydro - miejsce integracji między zajęciami

Numer projektu:
181/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
do 50.000 zł brutto zł

Autor:
Cezary Kamiński

Opis projektu
Celem projektu jest utworzenie na terenie kampusu nowego, nietypowego miejsca integracji studenckiej. Drewniana altana w kształcie zabytkowego wagonu tramwajowego 4N byłaby nietypową atrakcją uczelni, rozpoznawalną na skalę całej Polski. Pełniłaby także rolę pomnika historii i dziedzictwa dla Katedr Transportu Szynowego i Mostów oraz Inżynierii Drogowej i Transportowej. Budynek Hydro jest budynkiem Wydziału ILiŚ, stąd bardzo silna więź do proponowanej lokalizacji.
Tramwaje typu 4N były nieodłącznym elementem gdańskiego krajobrazu w okresie PRL-u. Eksploatowano je w latach 1956-1986. Charakteryzowały się ręcznie otwieranymi drzwiami i drewnianymi ławkami.
Altana ustawiona na terenie kampusu stałaby się miejscem spotkań studentów pomiędzy zajęciami. Obcowanie z okoliczną zielenią i świeże powietrze wpłynęłyby pozytywnie na kondycję studentów na późniejszych zajęciach.

Dostęp elektroniczny do pomieszczeń w budynku Bratniak

Numer projektu:
183/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
do 100 tys. zł zł

Autor:
Krystian Bojeczko

Opis projektu
Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznego dostępu do pomieszczeń w budynku Bratniak. Dostęp odbywałby się za pomocą kart RFID wydawanych pracownikom lub legitymacji studentów działających w organizacjach korzystających z sal udostępnionym im w ramach budynku. Drzwi do pomieszczeń objętych systemem musiałyby zostać wyposażone w elektrozamki oraz czytniki RFID. Analogiczny system działa już w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Realizacja projektu usprawni korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w Bratniaku zarówno pracownikom jak i studentom. Do zalet można zaliczyć:
- brak ryzyka zgubienia klucza
- dokładna ewidencja dostępu do sal
- oszczędność czasu związana z brakiem potrzeby wydawania kluczy
- rozwiązanie odpowiadające wymogom sanitarnym w dobie pandemii

Pokój do D-learningu (distance learning room)

Numer projektu:
184/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
50 000 zł

Autor:
Anna Winiarska

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie miejsca oraz warunków niezbędnych do zdalnego nauczania zarówno dla studentów, jak i prowadzących zajęcia. Zdalne nauczanie pojawiło się nagle i nikt nie był na nie gotowy. Brak miejsca, sprzętu, programów komputerowych czy odpowiedniego dostępu do internetu dotknął grono nauczycieli akademickich oraz studentów. Rozwiązanie jest proste: wydzielenie pomieszczenia, w którym znajdzie się kilka oddzielonych stanowisk. Na każde stanowisko będzie składać się biurko z krzesłem i lampką, komputer z łączem internetowym oraz słuchawkami z mikrofonem, kamera, myszka, tablety do pisania oraz zestaw programów niezbędnych do przygotowania sprawozdań i projektów (np.: Origin, pakiet Microsoft Office, LabVIEW, gnuplot, SAS Enterprise Guide, G Suite, Mathematica, RStudio). Projekt powinien zostać zrealizowany w celu zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej czy zdalnej. Nawet w przypadku powrotu całkowicie do nauczania stacjonarnego sala ta będzie nadal służyć celom edukacyjnym. Projekt przewiduje początkowo 5 takich stanowisk. Ułatwi to nauczanie zdalne w następujący sposób:
1. Zapewni odpowiednie miejsce pracy
2. Zapewni wystarczające połączenie sieciowe
3. Zapewni niezbędne programy do pracy
4. Poprawi jakość kształcenia zdalnego jak i pracę samodzielną

Inwentaryzacja dendrologiczna wybranych drzew na terenie kampusu Politechniki Gdańskim

Numer projektu:
185/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
35000 zł

Autor:
Paulina Szyperska

Opis projektu
Faktem jest, że drzewa miejskie zwykle żyją średnio 13 lat krócej niż drzewa wiejskie oraz drzewa te nigdy nie umierają ze starości. Najczęściej to jednak owady, choroby i ludzie są ich zabójcami. Badania wykazały, że tylko jedno drzewo jest w stanie pochłonąć nawet do 48 kilogramów dwutlenku węgla rocznie, co daje łącznie tonę dwutlenku węgla pochłoniętą do 40. roku życia. Jednocześnie drzewo zatrzymuje wodę opadową w miejscu co jest szczególnie ważne dziś, kiedy mamy do czynienia z częstymi deszczami nawalnymi powodującymi powodzie miejskie. Drzewo stanowi istotny element systemu retencji. Ponadto drzewo daje cień, poprawia mikroklimat i lokalnie obniża temperaturę nawet o 1-2 stopnie w stosunku do miejsca niezacienionego. Dodatkowo jest to habitat dla wielu zwierząt i roślin. Znajdują tu schronienie zarówno ssaki jak i owady, i ptaki. Drzewo żyje w symbiozie z wieloma grzybami utrzymując w równowadze ekosystem miejski. Harmonizuje krajobraz miejski i wpływa na estetykę miejsca oraz podnosi wartość miejsc rekreacji i wypoczynku. Kontakt z drzewem redukuje stres i korzystnie wpływa na odpoczynek.

Odpowiedni zadbane drzewo może doskonale pełnić swoje funkcje nawet w ścisłym sąsiedztwie obiektów i budowli oraz infrastruktury technicznej i transportowej. Również tylko zadbane i zdrowe drzewo może pełnić środowiskowe funkcje i zachować swoje właściwości lecznicze. Oznacza to, że drzewo jest niezbędnym elementem ładu przestrzennego i odpowiada na oczekiwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

W związku z tym, jako studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, którym środowisko jest szczególnie bliskie, chcielibyśmy zadbać o miejsca, gdzie na co dzień pracujemy, uczymy się i spędzamy czas wolny. W okolicy budynków Hydro, Żelbet oraz AK PG Kwadratowa znajduje się wiele zaniedbanych drzew. W ramach Budżetu Obywatelskiego planujemy przeprowadzenie ich inwentaryzacji, która pozwoli na zaplanowanie działań leczniczych i kosmetycznych analizowanych drzew i poprawę ich kondycji.

Inwentaryzacja będzie zawierać oceny dendrologiczne 65 drzew oraz dla wybranych zostanie wykonana poszerzona ekspertyza kondycji zdrowotnej opartej o tomografię i testy obciążeniowe. Oprócz badań opisanych powyżej planujemy wskazać miejsca nowych nasadzeń drzew, które oprócz ww opisanych funkcji stanowiłyby element promocji Politechniki Gdańskiej poprzez zadedykowanie każdego drzewa osobie lub organizacji szczególnie zasłużonej dla naszej Alma Mater. Wyniki pracy dendrologicznej inwentaryzacji zostaną wykorzystane do dalszych bieżących prac ogrodniczych związanych z dbaniem o drzewa na kampusie, jak i również zostaną przekazane kanclerzowi i będą mogły być wykorzystane w kolejnych inwestycjach na terenie Politechniki Gdańskiej (lokalizacja, kondycja , koszty). W planach jest również współpraca z Biurem Rozwoju Miasta Gdańska w ramach prac związanych z budowaniem i zarządzaniem Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Cały proces zostanie udokumentowany w postaci wideorelacji, filmów i zdjęć, które będzie można zaprezentować w późniejszym terminie na zajęciach tematycznych. Mamy nadzieję, że to pomoże nam wszystkim uświadomić, jak ważne jest dbanie o nasze najbliższe otoczenie i jak wiele mu zawdzięczamy.