Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2021

Projekty studenckieAltana w kształcie tramwaju przed budynkiem Hydro - miejsce integracji między zajęciami

Numer projektu:
181/2021

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
do 50.000 zł brutto zł

Autor:
Cezary Kamiński

Opis projektu
Celem projektu jest utworzenie na terenie kampusu nowego, nietypowego miejsca integracji studenckiej. Drewniana altana w kształcie zabytkowego wagonu tramwajowego 4N byłaby nietypową atrakcją uczelni, rozpoznawalną na skalę całej Polski. Pełniłaby także rolę pomnika historii i dziedzictwa dla Katedr Transportu Szynowego i Mostów oraz Inżynierii Drogowej i Transportowej. Budynek Hydro jest budynkiem Wydziału ILiŚ, stąd bardzo silna więź do proponowanej lokalizacji.
Tramwaje typu 4N były nieodłącznym elementem gdańskiego krajobrazu w okresie PRL-u. Eksploatowano je w latach 1956-1986. Charakteryzowały się ręcznie otwieranymi drzwiami i drewnianymi ławkami.
Altana ustawiona na terenie kampusu stałaby się miejscem spotkań studentów pomiędzy zajęciami. Obcowanie z okoliczną zielenią i świeże powietrze wpłynęłyby pozytywnie na kondycję studentów na późniejszych zajęciach.
Komentarz komisji
Zgłoszony projekt obejmuje teren, którego zagospodarowanie jest w planach zamierzeń inwestycyjnych uczelni, niezgodny z ich zamierzeniami.

Dostęp elektroniczny do pomieszczeń w budynku Bratniak

Numer projektu:
183/2021

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
do 100 tys. zł zł

Autor:
Krystian Bojeczko

Opis projektu
Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznego dostępu do pomieszczeń w budynku Bratniak. Dostęp odbywałby się za pomocą kart RFID wydawanych pracownikom lub legitymacji studentów działających w organizacjach korzystających z sal udostępnionym im w ramach budynku. Drzwi do pomieszczeń objętych systemem musiałyby zostać wyposażone w elektrozamki oraz czytniki RFID. Analogiczny system działa już w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Realizacja projektu usprawni korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w Bratniaku zarówno pracownikom jak i studentom. Do zalet można zaliczyć:
- brak ryzyka zgubienia klucza
- dokładna ewidencja dostępu do sal
- oszczędność czasu związana z brakiem potrzeby wydawania kluczy
- rozwiązanie odpowiadające wymogom sanitarnym w dobie pandemii
Komentarz komisji
Brak zgody administratora budynku na realizację przedstawionych w projekcie zamierzeń.

Pokój do D-learningu (distance learning room)

Numer projektu:
184/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
50 000 zł

Autor:
Anna Winiarska

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie miejsca oraz warunków niezbędnych do zdalnego nauczania zarówno dla studentów, jak i prowadzących zajęcia. Zdalne nauczanie pojawiło się nagle i nikt nie był na nie gotowy. Brak miejsca, sprzętu, programów komputerowych czy odpowiedniego dostępu do internetu dotknął grono nauczycieli akademickich oraz studentów. Rozwiązanie jest proste: wydzielenie pomieszczenia, w którym znajdzie się kilka oddzielonych stanowisk. Na każde stanowisko będzie składać się biurko z krzesłem i lampką, komputer z łączem internetowym oraz słuchawkami z mikrofonem, kamera, myszka, tablety do pisania oraz zestaw programów niezbędnych do przygotowania sprawozdań i projektów (np.: Origin, pakiet Microsoft Office, LabVIEW, gnuplot, SAS Enterprise Guide, G Suite, Mathematica, RStudio). Projekt powinien zostać zrealizowany w celu zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej czy zdalnej. Nawet w przypadku powrotu całkowicie do nauczania stacjonarnego sala ta będzie nadal służyć celom edukacyjnym. Projekt przewiduje początkowo 5 takich stanowisk. Ułatwi to nauczanie zdalne w następujący sposób:
1. Zapewni odpowiednie miejsce pracy
2. Zapewni wystarczające połączenie sieciowe
3. Zapewni niezbędne programy do pracy
4. Poprawi jakość kształcenia zdalnego jak i pracę samodzielną

Dendrologiczna inwentaryzacja wybranych drzew na terenie kampusu Politechniki Gdańskim

Numer projektu:
185/2021

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
35000 zł

Autor:
Paulina Szyperska

Opis projektu
Faktem jest, że drzewa miejskie zwykle żyją średnio 13 lat krócej niż drzewa wiejskie oraz drzewa te nigdy nie umierają ze starości. Najczęściej to jednak owady, choroby i ludzie są ich zabójcami. Badania wykazały, że tylko jedno drzewo jest w stanie pochłonąć nawet do 48 kilogramów dwutlenku węgla rocznie, co daje łącznie tonę dwutlenku węgla pochłoniętą do 40. roku życia. Jednocześnie drzewo zatrzymuje wodę opadową w miejscu co jest szczególnie ważne dziś, kiedy mamy do czynienia z częstymi deszczami nawalnymi powodującymi powodzie miejskie. Drzewo stanowi istotny element systemu retencji. Ponadto drzewo daje cień, poprawia mikroklimat i lokalnie obniża temperaturę nawet o 1-2 stopnie w stosunku do miejsca niezacienionego. Dodatkowo jest to habitat dla wielu zwierząt i roślin. Znajdują tu schronienie zarówno ssaki jak i owady, i ptaki. Drzewo żyje w symbiozie z wieloma grzybami utrzymując w równowadze ekosystem miejski. Harmonizuje krajobraz miejski i wpływa na estetykę miejsca oraz podnosi wartość miejsc rekreacji i wypoczynku. Kontakt z drzewem redukuje stres i korzystnie wpływa na odpoczynek.

Odpowiedni zadbane drzewo może doskonale pełnić swoje funkcje nawet w ścisłym sąsiedztwie obiektów i budowli oraz infrastruktury technicznej i transportowej. Również tylko zadbane i zdrowe drzewo może pełnić środowiskowe funkcje i zachować swoje właściwości lecznicze. Oznacza to, że drzewo jest niezbędnym elementem ładu przestrzennego i odpowiada na oczekiwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

W związku z tym, jako studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, którym środowisko jest szczególnie bliskie, chcielibyśmy zadbać o miejsca, gdzie na co dzień pracujemy, uczymy się i spędzamy czas wolny. W okolicy budynków Hydro, Żelbet oraz AK PG Kwadratowa znajduje się wiele zaniedbanych drzew. W ramach Budżetu Obywatelskiego planujemy przeprowadzenie ich inwentaryzacji, która pozwoli na zaplanowanie działań leczniczych i kosmetycznych analizowanych drzew i poprawę ich kondycji.

Inwentaryzacja będzie zawierać oceny dendrologiczne 65 drzew oraz dla wybranych zostanie wykonana poszerzona ekspertyza kondycji zdrowotnej opartej o tomografię i testy obciążeniowe. Oprócz badań opisanych powyżej planujemy wskazać miejsca nowych nasadzeń drzew, które oprócz ww opisanych funkcji stanowiłyby element promocji Politechniki Gdańskiej poprzez zadedykowanie każdego drzewa osobie lub organizacji szczególnie zasłużonej dla naszej Alma Mater. Wyniki pracy dendrologicznej inwentaryzacji zostaną wykorzystane do dalszych bieżących prac ogrodniczych związanych z dbaniem o drzewa na kampusie, jak i również zostaną przekazane kanclerzowi i będą mogły być wykorzystane w kolejnych inwestycjach na terenie Politechniki Gdańskiej (lokalizacja, kondycja , koszty). Po wstępnych rozmowach otrzymaliśmy poparcie projektu przez Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej oraz zaproponowano wsparcie. W planach jest również współpraca z Biurem Rozwoju Miasta Gdańska w ramach prac związanych z budowaniem i zarządzaniem Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Cały proces zostanie udokumentowany w postaci wideorelacji, filmów i zdjęć, które będzie można zaprezentować w późniejszym terminie na zajęciach tematycznych. Mamy nadzieję, że to pomoże nam wszystkim uświadomić, jak ważne jest dbanie o nasze najbliższe otoczenie i jak wiele mu zawdzięczamy.
Komentarz komisji
Regulamin BO mówi, że: § 3 1. Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na projekty, które należą do kompetencji władz Uczelni. Do realizacji z budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty o charakterze infrastrukturalnym – inwestycyjne lub remontowe. Zgłoszony projekt nie spełnia tego wymagania.

Rewitalizacja Sali Cichej Nauki w Domu Studenckim nr 9.

Numer projektu:
187/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
5500 zł

Autor:
Patrycja Borowicz

Opis projektu
Projekt zakłada zaopatrzenie Sali Cichej Nauki w sprzęt do relaksu i nauki kreatywnej. Obecnie wyposażenie sali stanowią 2 biurka i krzesła. Planowane jest doposażenie pomieszczenia w miękkie pufy oraz leżaki. Jedna ze ścian zostanie pokryta folią suchościeralną, zaś na części podłogi umieszczone zostaną maty podłogowe. W sali znalazłyby się również oczyszczacz i nawilżacz powietrza, co pomoże stworzyć komfortowe warunki do nauki.

Doposażenie Sali Nauki pomoże nie tylko w stworzeniu miejsca oferującego warunki do efektywnej nauki, ale również pozwalającego rozwijać swoją kreatywność. Zmiana obecnego charakteru sali zwiększy jej atrakcyjność dla studentów. Zakładamy, że zainteresowanie nią wśród mieszkańców Domu Studenckiego nr 9, Osiedla Akademickiego i organizacji PG znacząco wzrośnie poprzez możliwość wykorzystania podczas spotkań.

Rozwiązania zaproponowane pozwalają na dostosowanie ich do indywidualnych warunków lokalowych, co sprawia, że projekt ma charakter pilotażowy i będzie mógł zostać wykorzystany w innych Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w następnych latach.

Wiata na rowery przy Wydziale Chemicznym

Numer projektu:
189/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
65000,00zł zł

Autor:
Patrycja Lewandowska

Opis projektu
Rowerzystom przyjeżdżającym na zajęcia i do pracy na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ od strony ul. Traugutta brakuje parkingu rowerowego z wiatą. Dobrym miejscem jest płaski trawnik przy nowej budce strażnika ochrony PG przy zjeździe przy Gmachu Chemii „C”.

Zakres prac parkingu dla rowerów z wiatą obejmuje:

1. montaż wiaty na rowery,
-powierzchnia zabudowy: 33,68 m2
-wymiary w rzucie dachu: 11,08m x 3,04m
-wysokość: 2,5m
-element gotowy, montaż na stałe w gruncie, wg instrukcji producenta;
-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
-zadaszenie systemowe z płyt poliwęglanowych.
2. wykonanie nawierzchni,
-nawierzchnia parkingu wzmocniona kratą trawnikową (od góry):
- geokrata typu ecoraster lub równoważna – gr. 4cm
-z wypełnieniem: 50% piasek + 25% ziemia żyzna + 25% perlit + nawóz
- 80% podsypka żwirowa 2/5 mm +20% perlit + nawóz długodziałający – gr.3 cm
- podbudowa żwirowa 5/20 mm – gr. 10cm
-nawierzchnia piesza (od góry):
- betonowa płytka brukowa o wymiarach 30x30cm, gr. 4cm
płukana, w kolorze szarym, typ i faktura jak nawierzchni pieszych w rejonie
zjazdu z ul. Traugutta , ułożona „na mijankę”
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - gr. 5cm
- podbudowa żwirowa 0/20 mm – gr. 10cm
3. montaż elementów małej architektury,
– ławka – 1 szt
– kosz na śmieci – 1 szt.
– stojaki na rowery – 16 szt.
– stacja naprawcza – 1 szt.
Element gotowy, montaż na stałe w gruncie, wg instrukcji producenta;
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym
Wyposażenie: pompka rowerowa z końcówkami uniwersalnymi, klucz mors'a 250mm,
klucz nastawny 250mm, śrubokręt płaski 4, śrubokręty krzyżakowe PH2 i PZ2, klucz
płaski 15mm, klucz oczkowy 15mm, zestaw kluczy imbusowych sześciokątnych 4, 5, 6
mm, kombinerki 250mm, łyżka do opon (2szt.).
Narzędzia ze stali chromowo-vanadowej, zabezpieczone linkami stalowymi

Wyposażenie mobilnego warsztatu kół naukowych Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
190/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
52000 zł

Autor:
Jan Kowalski

Opis projektu
W imieniu członków kół naukowych Politechniki Gdańskiej występujemy z projektem wykorzystania budżetu obywatelskiego w sposób uzupełniający projekt Protolab 2 i jego założenia o tworzeniu i bieżącym testowaniu prototypów. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie prac związanych z montażem pojazdów budowanych przez koła, w warunkach polowych, nieprzewidzianych w projekcie Protolab 2. Drugą istotną funkcją jest wizytówka kół naukowych PG i prezentacja w przestrzeni publicznej ich osiągnięć, a przez to promocja naszej uczelni na terenie Trójmiasta oraz w trakcie zawodów krajowych i międzynarodowych.
Proponujemy doposażenie istniejącego już kontenera warsztatowego, obejmujące: umeblowanie warsztatowe, zestaw narzędzi ręcznych i elektrycznych oraz zaplecze magazynowe do przechowywania niezbędnych materiałów i zbudowanych prototypów (konieczność przechowywania zbudowanych pojazdów w kontenerze ogranicza jego wykorzystanie w charakterze warsztatu i witryny).

Ogród zimowy - kawiarenka

Numer projektu:
194/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
90 000 zł

Autor:
Julia Maciejewska

Opis projektu
Chcielibyśmy, aby w Centrum Sportu Akademickiego pojawiło się klimatyczne miejsce spotkań dla studentów i sportowców. Kawiarenka mogłaby powstać na
istniejącym tarasie nad maszynownią basenu (taras w chwili obecnej i tak wymaga pilnego remontu ze względu na przecieki), vis a vis powstającego centrum koszykówki 3x3. Mając na uwadze szereg imprez sportowych odbywających się na terenie CSA lokal ten będzie służył wielu studentom, sportowcom, trenerom, kibicom, sędziom jako miejsce spotkań, relaksu i konsumpcji.

Wymiana okien na I piętrze starej części budynku WEiA przy ul.Sobieskiego 7

Numer projektu:
197/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
50 000 zł

Autor:
KRZYSZTOF ŁUKSZA

Opis projektu
Celem projektu jest wymiana okien na I piętrze w starej części budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7. W budynku znajdują się pokoje doktorantów, naukowe koła studenckie oraz siedziba SEP. Obecnie zainstalowane tam okna są przestarzałe i bardzo zużyte. Większość z nich nie otwiera się, jest nieszczelna i zanieczyszczona od wewnątrz. Wskutek tego pomieszczenia nie trzymają ciepła, co zwiększa koszty ogrzewania oraz zmniejsza komfort pracowników. Ponadto podczas ulewnych deszczów pomieszczenia są regularnie zalewane przez nieszczelności w ramach okiennych, co grozi potencjalnym zalaniem sprzętu komputerowego oraz pojawieniem się pleśni na ścianach. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć dużo lepsze warunki pracy osób przebywających w tej części budynku, zabezpieczy sprzęt oraz umeblowanie przed potencjalnymi uszkodzeniami, przyniesie oszczędności i poprawi wizerunek obiektów Uczelni.

PG-sharing - utworzenie wypożyczalni pomocy naukowych i rozrywkowych w ramach Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
199/2021

Status:
Niedopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
99999,99 zł

Autor:
Szymon Krawczuk

Opis projektu
Pomysł na projekt przyleciał do Gdańska zza wielkiej wody. Na amerykańskich uczelniach powszechną praktyką jest to, że wiele przydatnych, ale nietanich sprzętów, studpracownicy mogą wypożyczyć z biblioteki kiedy ich potrzebują. W ramach "equipment loan" można tam za darmo wypożyczyć na krótszy lub dłuższy okres narzędzia, eleczy sprzęty multimedialne i wiele innych.

Działając w samorządzie często słyszę historie studentów, którzy narzekają na to, że czasami nie mają wszystkich narzędzi, żeby móc coś zrobić, ale że z nimi mogliby zWłaśnie temu ma zaradzić ten projekt!

Razem z Panią Dyrektor Biblioteki dr Anną Wałek chcemy stworzyć takie możliwości na naszej uczelni. W bibliotece będzie można wypożyczyć sprzęt komputerowy, multnawet warsztatowy. Dzięki temu studenci i pracownicy będą mogli lepiej realizować swoje obowiązki, ale również pasje. Wyobraźcie to sobie:
- Zepsuł Ci się komputer? Na czas naprawy pożyczysz laptopa z biblioteki!
- Musisz skręcić nowe meble, ale nie masz w Gdańsku wkrętarki? Masz ją w bibliotece, podobnie jak wiertarkę i inne przydatne narzędzia!
- Brakuje Ci dostępu do sprzętu, żeby dokończyć projekt? Pożyczysz oscyloskop, mikroskop albo tablet graficzny i będziesz mógł swobodnie pracować w domu!
- Organizujesz wydarzenie kulturalne lub wykład z ciekawym gościem? W takim razie może przyda Ci się kamera ze statywem i mikrofon, żeby nagrać swoje wydarzenie udostępnić je jeszcze szerszemu gronu!
- Gracie w zespole? Nagrajcie swój koncert z pomocą uczelnianego sprzętu!- Wyjeżdżasz na konferencję naukową albo warsztaty? Weź ze sobą aparat i dyktafon
- zrobisz sobie super zdjęcia. a przy okazji możesz łatwo podzielić się kolegami i kozdobytą wiedzą.
Jeśli będziesz mieć pomysł na ciekawy projekt, to mogąc pożyczyć mikser audio, mikrofony, go pro albo coś tak przyziemnego jak przedłużacze czy kabel do projektora, martwić skąd wziąć te rzeczy, tylko co z nimi zrobić! :D

Laptopy, lustrzanki, tablety graficzne, skanery, narzędzia, statywy, kamera termowizyjna, oscyloskopy, mikroskopy, projektory, monitory... Ta lista jest długa, ale też otwartaTwojego poparcia tego projektu zależy, czy stanie się on wkrótce rzeczywistością!
Jeśli masz pomysł, co Twoim zdaniem powinno znaleźć się w ofercie takiej wypożyczalni, to śmiało wpisz to w formularz: https://forms.gle/LQJ5FN31T3XmBgig6

A tu można znaleźć przykłady, jak wygląda to na innych uczelniach:
MIT https://libraries.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/equipment-to-go-list-of-kits-2019-spring.pdf
NYU, filia w Szangchaju https://shanghai.nyu.edu/it/loanStanford https://thehub.stanford.edu/services/welcome-tech-desk
Komentarz komisji
Projekt nie spełnia zapisów regulaminu: - nie jest zamierzeniem inwestycyjnym/remontowym, - jego realizacja wymaga nakładów na utrzymanie i serwisowanie sprzętu w okresie powyżej roku.