Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „System kolejkowy do Dziekanatu oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WETI”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
33/2017
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
30 000 zł
 
Autor:
MAGDALENA KRAJEWSKA
 
Opis projektu
System kolejkowy miałby na celu oszczędzenie czasu studentom oczekującym na wejście do Dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej. W czasie wzmożonego zainteresowania (np. wydawanie ELS, składanie wniosków o stypendia, w czasie sesji egzaminacyjnej) kolejki do tych dwóch jednostek Wydziału potrafią zajmować całe korytarze. Taki stan rzeczy doprowadza do niekiedy napiętych sytuacji między oczekującymi na konsultacje oraz stwarza problem z komunikacją w obrębie holu w pobliżu Dziekanatu. System pozwalałby na pobranie numerka oraz informował o kolejności przyjęcia na wyświetlaczu. Projekt zakłada również możliwość ustalenia limitów przyjęć na dany dzień. Rozmieszczenie wyświetlaczy w strategicznych miejscach na Wydziale (np. okolice Dziekanatu i pokoju WKS, hol przy wejściu do Nowego i Starego Budynku) rozwiązałoby wspomniane wcześniej problemy.

Projekt zostałby zrealizowany w ramach projektu grupowego przez studentów WETI. Wydział ETI byłby testerem, natomiast docelowo rozwiązania technologiczne byłyby dostępne dla innych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Realizacja projektu

Stan na dzień 6 lipca 2017 r. Projekt prowadzi zespół studentów z WETI oraz WM (na którym skonsolidowany projekt oznaczony jest numerem 37/2017). Ścisła współpraca studentów z obu wydziałów PG jest szczególnie korzystna pod kątem wymiany doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności. Taki sposób pracy buduje też w młodych ludziach niezbędne umiejętności „miękkie”. Przedstawiony opis postępów prac jest wspólny dla projektów 33/2017 i 37/2017.

W obecnym stanie zaawansowania prac ukończono fazę specyfikowania wymagań oraz fazę projektowania, zarówno od strony biznesowej jak i technicznej. W celu jak najlepszego dostosowania produktu do potrzeb użytkowników przeprowadzona została ankietyzacja wśród studentów PG. Wykonano również badanie użyteczności istniejących systemów kolejkowych: w gdańskiej placówce ZUS oraz w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Aktualnie realizowany jest etap implementacji, podczas której skupiono się na wytworzeniu najważniejszych elementów systemu: biletomatu, terminali dla pracowników dziekanatu oraz aplikacji internetowej służącej administracji.

Warto odnotować dotychczasowe osiągnięcia projektowe:

  • opracowano niezbędną dokumentację, w tym szczegółową, 90-stronicową specyfikację wymagań zawierającą 68 wymagań funkcjonalnych, 30 wymagań jakościowych i 13 ograniczeń projektowych,
  • przygotowano prototypy interfejsu użytkownika oraz dokonano ich walidacji wraz z pracownikami dziekanatu,
  • zakupiono pierwsze komponenty sprzętowe (drukarkę biletową oraz czytnik RFID) – objęte są obecnie niezbędnymi testami,
  • ukończono projekt biletomatu (po stwierdzeniu poprawności komponentów sprzętowych sformułowane zostanie zamówienie na dostawę urządzenia).

 

Stan na marzec 2018 r. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wdrożenia systemu kolejkowego na WETI.