Kontynuacja programu PROM dla doktorantów

W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 38/2020 z 25 czerwca 2020 roku, odwołującym wcześniejsze Zarządzenie Rektora PG nr 30/2020 z 27 maja 2020 roku, w dniu 17 lipca br. uzyskaliśmy oficjalne potwierdzenie od Władz Uczelni pozwalające na wznowienie Programu PROM.

Politechnika Gdańska skorzystała z możliwości przedłużenia Programu PROM na kolejne 12 miesięcy, wobec czego aktualną datą zakończenia tej edycji programu jest 30 września 2021 roku, co oznacza, że wszystkie mobilności finansowane ze środków Programu PROM muszą się ostatecznie zakończyć i zostać rozliczone do 20 września 2021 roku.

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.  

***********

Wnioski należy składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do Pani Moniki Grzonkowskiej -  w chwili obecnej nabór wniosków ma charakter ciągły.
Biuro Projektu mieści się w Budynku nr 26, pokój 102 i jest otwarte w godzinach od 8:00 do 11:00.
nr tel. 58 347-24-16
email: prom@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że w chwili obecnej nabór wniosków ma charakter ciągły.

***********

Więcej informacji o projekcie >>> na stronie dedykowanej projektowi.

Projekt na Politechncie Gdańskiej (nr umowy: PPI/PRO/ 2019/1/00009/U/00001) realizowany jest w ramach programu stypendialnego Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej "Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).