Organizacja zajęć dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w r.a. 2021/22

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 45/2021 z 22 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących organizacji kształcenia na Politechnice Gdańskiej i realizacji zajęć wyrównawczych w roku akademickim 2021/2022 wraz z wprowadzeniem zasad przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Główne założenia:

      *Zajęcia w Szkołach Doktorskich do czasu odwołania stanu epidemii bądź prawnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii realizowane są w trybie „hybrydowym”: stacjonarnym i/lub zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
    *Jako podstawową formę prowadzenia zajęć określa się formę stacjonarną, z zastrzeżeniem, że to dyrektorzy Szkół Doktorskich będą na bieżąco określali wykaz zajęć przewidzianych w ramach kształcenia w szkołach doktorskich, które będą realizowane w sposób zdalny lub mieszany-„hybrydowy”, a informacje, w tym aktualizujące o sposobie realizacji takich zajęć będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Szkół Doktorskich.
    *Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na Uczelni oraz potwierdzających realizację programu kształcenia w Szkołach Doktorskich w roku akademickim 2021/2022, w szczególności egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, prowadzi się stacjonarnie z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza dot. pozostałych ograniczeń, nakazów, zakazów w okresie stanu epidemii oraz zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
    *Dopuszcza się organizację egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim wypadku decyzje w sprawie organizacji egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym podejmują dyrektorzy szkół. Informacje o egzaminach i zaliczeniach w trybie zdalnym będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Szkół Doktorskich.


Zachęcamy również do zapoznania sie z informacją zamieszczoną na stronie MEiN, dotyczącą wytycznych dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022: tutaj.